Mag­gie Smith con­fes­sa que no ha vist ‘Down­ton Ab­bey’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ZONAFAN -

El seu per­so­nat­ge és el més es­ti­mat de Down­ton Ab­bey, però Mag­gie Smith no com­par­teix la ma­tei­xa pas­sió per la sè­rie que els es­pec­ta­dors. O, si més no, la com­par­teix d’una ma­ne­ra di­fe­rent. L’ac­triu ha con­fes­sat, en una en­tre­vis­ta per a la te­le­vi­sió nord-ame­ri­ca­na, que no ha vist ni un sol epi­so­di de Down­ton Ab­bey, de ma­ne­ra que no sap quin és el re­sul­tat fi­nal de la se­va fei­na. Smith ha ex­pli­cat que si es ve­iés tro­ba­ria co­ses que vol­dria can­vi­ar, i que per ai­xò ha de­ci­dit no mi­rar la sè­rie. “Pot­ser, quan s’ha­gi aca­bat, la mi­ra­ré to­ta de cop”, va afir­mar la ve­te­ra­na ac­triu, que tam­bé va afir­mar que se sent or­gu­llo­sa de la fic­ció, mal­grat que no en gau­dei­xi com a es­pec­ta­do­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.