SE­CUN­DA­RIS ES­TRE­LLA

Hi ha sè­ri­es que no se­ri­en res sen­se els se­cun­da­ris. N’hi ha que fins i tot són més bons que els pro­ta­go­nis­tes, però s’han de con­for­mar amb un se­gon pla. Rei­vin­di­quem una sè­rie prò­pia per a ells.

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENPORTADA -

La vi­da d’un per­so­nat­ge se­cun­da­ri és, per de­fi­ni­ció, una vi­da a l’om­bra. Al cap i a la fi, es va cre­ar per for­mar part del con­text en què se si­tua la his­tò­ria prin­ci­pal, que és la del pro­ta­go­nis­ta. Les ca­rac­te­rís­ti­ques dels se­cun­da­ris sem­pre es cre­en en re­la­ció amb l’es­tre­lla, per­què com­plei­xen la fun­ció del pol opo­sat (re­for­çant la po­si­ció del pro­ta­go­nis­ta) o per­què s’hi ali­ne­en al cos­tat (com a com­panys o con­se­llers del per­so­nat­ge prin­ci­pal). Però, so­vint, aques­ta po­si­ció tam­bé els per­met una lli­ber­tat que no és pos­si­ble per als pro­ta­go­nis­tes, que es­tan obli­gats, pel fet de ser els pa­pers amb què s’ha d’iden­ti­fi­car l’au­di­èn­cia, a ocu­par el cen­tre (mo­ral, ètic, etc. ) d’una fic­ció, men­tre que els se­cun­da­ris te­nen la pos­si­bi­li­tat de mou­re’s cap als ex­trems, de ma­ne­ra que la se­va ac­ti­tud sol ser més re­fres­cant, sor­pre­nent i atrac­ti­va per als es­pec­ta­dors. D’aques­ta ma­ne­ra, pas­sa que al­guns se­cun­da­ris ar­ri­ben a ser més es­ti­mats per l’au­di­èn­cia que els pro­ta­go­nis­tes. Sol pas­sar amb els que te­nen l’ob­jec­tiu de po­sar la no­ta hu­mo­rís­ti­ca en una sè­rie dra­mà­ti­ca. En una sè­rie amb la ten­sió que té Bre­aking Bad, l’es­per­pent cò­mic de Saul Go­od­man (més pro­pi d’una co­mè­dia) acon­se­gueix ar­ren­car ri­a­lles, i en una fic­ció se­ri­o­sa i de di­à­legs for­mals com Down­ton Ab­bey, les sor­ti­des de to de la Vi­o­let els es­pec­ta­dors les re­ben com man­nà cai­gut del cel. Molts d’aquests se­cun­da­ris aca­ben sent més im­por­tants que els pro­ta­go­nis­tes ma­teix i ocu­pant més me­trat­ge en ca­da epi­so­di. És el cas de Wal­ter Bis­hop a Frin­ge o d’Ari Gold a El séquito. Al­guns fins i tot sem­bla que bri­lla­ri­en més si s’eman­ci­pes­sin i tin­gues­sin l’opor­tu­ni­tat de te­nir una sè­rie prò­pia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.