Dis­sab­te 7

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

16.20

EUA CAMPBELL. INT.:

DIR.: MARTIN

Pe­ter Gar­rett de­ci­deix or­ga­nit­zar un ex­pe­di­ció al K-2 per tal de res­ca­tar a un equip d’es­ca­la­da, dins del qual s’hi tro­ba la se­va ger­ma­na. L’equip ha que­dat atra­pat a una al­ça­da on la re­sis­tèn­cia hu­ma­na és re­al­ment pre­cà­ria. 16.55 EUA

INT.:

DIR.:

El ma­tri­mo­ni Sawyer i el seu fill ar­ri­ben a una pe­ti­ta ciu­tat per fer-se càr­rec d’una man­sió que han he­re­tat. Però una ban­da que ha ro­bat un banc es re­fu­gia a la ca­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.