“Tinc un equip ex­cel·lent”

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Com de­fi­ni­ria el seu equip? “Es­tà for­mat per unes cin­quan­ta per­so­nes jo­ves –o molt jo­ves– amb mol­tes ga­nes de de­di­car-se a la in­for­ma­ció, amb una sol­vèn­cia i pre­pa­ra­ció que ja ha­gués vol­gut per a mi de jo­ve i amb una capa­ci­tat de con­vi­vèn­cia i bon rot­llo en­tre ells sen­sa­ci­o­nal. No els puc de­ma­nar més. És ex­cel·lent. Han en­tès que són en una te­le jo­ve, que de­ma­na i dó­na. Exi­gèn­cia mú­tua”. Què no to­le­ra a la se­va gent? “Que em do­nin un ‘no’ com a pri­me­ra res­pos­ta. I el que més ner­vi­ós em fa po­sar és que em di­guin ‘per­què sem­pre s’ha fet ai­xí’ o ‘per­què mai no s’ha fet ai­xí’. De ve­ga­des em tro­bo que la jo­ven­tut –cro­no­lò­gi­ca– con­tras­ta amb una ma­ne­ra molt an­ti­ga de veu­re-ho tot. I jo, que ja sóc gra­na­det, ca­da ve­ga­da tinc una ac­ti­tud més ober­ta de la pro­fes­sió”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.