Po­li­ci­es i fut­bo­lis­tes

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

As­su­mim el risc de re­sul­tar po­lí­ti­ca­ment in­cor­rec­tes, per­què aques­ta co­lum­na va d’elo­gis adre­çats ni més ni menys que a la po­li i a un jugador (ex­ju­ga­dor, en aquest cas) del Re­ial Ma­drid. Elo­gis als cos­sos po­li­ci­als, és a dir, a un pro­gra­ma que s’hi de­di­ca i ti­tu­lat Po­li­cí­as en ac­ci­ón (La Sex­ta, diu­men­ge a la nit) i elo­gis a Jo­sé Ma­ría Gutiérrez, Guti, fla­mant fit­xat­ge te­le­vi­siu d’un es­pai male­ït per a qu­al­se­vol cu­ler, Pun­to pelota (In­te­re­co­no­mía).

Po­li­cí­as en ac­ci­ón mos­tra la fei­na quo­ti­di­a­na de di­ver­sos cos­sos po­li­ci­als, en una sè­rie d’epi­so­dis ca­da uns dels quals mos­tra di­ver­ses ac­tu­a­ci­ons. Per­se­cu­ció dels do­lents, gent poc res­pec­tu­o­sa amb la pro­pi­e­tat i fins i tot amb la vi­da ali­e­na, que lò­gi­ca­ment in­ten­ten que no els en­xam­pin. Sal­va­ment d’un nen que ha cai­gut d’un ter­cer pis men­tre la se­va ma­re no se sa­bia on era. Ba­tu­des per cap­tu­rar bu­tro­ners, atra­ca­dors amb pis­to­les au­tèn­ti­ques i tra­bucs mo­derns que fan por no­més de veu­re’ls. Des­man­te­lla­ment d’im­pla­ca­bles xar­xes de pro­xe­ne­tis­me o des­ba­ra­ta­ment de to­ta me­na de bar­ba­ri­tats de les quals els hu­mans som capa­ços. Odi­ar la po­li­cia o, si més no, menys­pre­ar-la és molt co­mú en­tre gent as­se­nya­da de l’es­quer­ra amb ce­lla o sen­se, que ig­no­ren la du­re­sa, el sa­cri­fi­ci, els ris­cos i el baix sa­la­ri amb què l’Es­tat re­tri­bu­eix uns dels seus ser­vi­dors més ne­ces­sa­ris, ho­mes i do­nes que tre­ba­llen, de ve­ga­des fins a l’ex­te­nu­a­ció, en tas­ques pe­ri­llo­ses, d’una mi­sè­ria i una cru­el­tat deso­la­do­res.

Po­li­cí­as en ac­ci­ón els se­gueix amb cà­me­res “en­cas­ta­des”, en fil­ma­ci­ons i mun­tat­ges que amb prou fei­nes te­nen al­tres di­à­legs que els dels ma­tei­xos agents en ple­na ac­ció. No fa fal­ta més per ado­nar-se d’una re­a­li­tat fran­ca­ment in­qui­e­tant, per ai­xò po­dem dir que Po­li­cí­as en ac­ci­ón és un es­pai te­le­vi­siu re­co­ma­na­ble i fins i tot ne­ces­sa­ri, que pot aju­dar-nos a cons­truir una so­ci­e­tat­mi­llor, més lliu­re i amb menys pors.

Se­gon elo­gi po­lí­ti­ca­ment in­cor­rec­te: Pun­to pelota ha fit­xat Guti, el que va ser un dels mi­llors ju­ga­dors que han tre­pit­jat els ter­renys ves­tint la sa­mar­re­ta blan­ca del Re­ial Ma­drid. Guti era dis­cu­tit de ve­ga­des pels seus pro­pis se­gui­dors, que li re­tre­ien el seu ca­ràc­ter in­do­ma­ble i ex­cèn­tric, poc pro­pi­ci a la ba­na­li­tat fut­bo­lís­ti­ca amb què molts en­tre­na­dors en­fo­quen els par­tits.

FIT­XAT­GE DE GUTI COM A TER­TU­LIÀ DEL PRO­GRA­MA ‘PUN­TO PELOTA’ AU­GU­RA IN­TEN­SES EMO­CI­ONS PER ALS AFI­CI­O­NATS AL FUT­BOL DE MI­LLOR QUA­LI­TAT

Mal­grat ai­xò, o pot­ser pre­ci­sa­ment per ai­xò, el seu joc po­dia re­sul­tar ex­cels. Ara aquest ho­me ju­ga­rà a Pun­to pelota, un dels es­pais te­le­vi­sius més sal­vat­ges i ca­ò­tics dels de­di­cats bà­si­ca­ment a la pri­me­ra pas­sió na­ci­o­nal: el fut­bol. Els afi­ci­o­nats al mi­llor fut­bol de bo­nes emo­ci­ons d’aquest gran­dís­sim fut­bo­lis­ta, que en la se­va pri­me­ra in­ter­ven­ció al pro­gra­ma ja va de­mos­trar que té les ide­es clares i sap molt bé de què es­tà par­lant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.