Vampirs per a to­tes les au­di­èn­ci­es

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

El fi­ló dels xu­cla­sang no s’es­go­ta. En l’ac­tu­a­li­tat sè­ri­es com Cró­ni­cas vam­pí­ri­cas i True blo­od con­ti­nu­en atra­ient l’au­di­èn­cia, amb ar­gu­ments més durs que els que ofe­ri­en Buffy, Ca­za­vam­pi­ros i el seu spin-off, An­gel, pen­sa­des més per a un pú­blic ado­les­cent. D’al­tres de menys cone­gu­des com Blo­od Ti­es i Mo­on­light tam­bé ali­men­ten aques­ta mo­da. El vam­pir, cent ve­ga­des abor­dat en el ci­ne­ma(ma­gis­tral la ver­sió de Francis Ford Cop­po­la al seu Drà­cu­la del 1992) con­ti­nua sent un mons­tre atrac­tiu, amb una for­ta càr­re­ga erò­ti­ca. En el seu ves­sant més ro­màn­tic ha ali­men­tat l’exi­to­sa tri­lo­gia ci­ne­ma­to­grà­fi­ca de Cre­pus­cle (2008).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.