La his­tò­ria ves­sa sang

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Molt mús­cul, molt se­xe i mol­ta sang. Si amés s’as­sa­o­na amb un ar­gu­ment his­tò­ric abor­dat tam­bé al ci­ne­ma, l’èxit es­tà gai­re­bé as­se­gu­rat. Li ha pas­sat a Spartacus, sè­rie en què ca­da cop d’es­pa­sa en­tre gladiadors gai­re­bé ta­ca­va la pan­ta­lla de te­le­vi­sió de sang. Molt en l’es­tè­ti­ca del film Gla­di­a­tor (2000) o del més re­cent i ex­cel·lent 300 (2007). Ara ar­ri­ben tam­bé els Vikin­gos, po­ble nòr­dic al qual agra­da­va des­tros­sar les se­ves víc­ti­mes a cop d’es­pa­sa en les ge­o­gra­fi­es que en­va­ïa. I amb ca­da cop una mi­ca de sang, per­què ai­xí és com s’ho fe­ien els nos­tres avant­pas­sats en l’an­ti­ga his­tò­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.