Els forenses són els de­tec­tius

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Dexter col·lec­ci­o­na una go­ta de sang de ca­das­cu­na de les se­ves víc­ti­mes men­tre aju­da la po­li­cia a re­cons­truir l’es­ce­no­gra­fia de ca­da as­sas­si­nat grà­ci­es a les es­quit­xa­des de sang en pa­rets imo­bles. És un exem­ple de l’enor­me pro­ta­go­nis­me que ha ad­qui­rit la sang, grà­ci­es a la ci­èn­cia, en les sè­ri­es de te­le­vi­sió. Sen­se tan­ta for­ça, tam­bé és l’ele­ment en què els forenses de CSI es ba­sen per aju­dar a aga­far els as­sas­sins, que abun­den, d’acor­dam­ba­ques­tes sè­ri­es, a les prin­ci­pals ca­pi­tals dels EUA. Fins al punt que sen­se ells, sen­se el seu pro­fund co­nei­xe­ment de la sang, se­ria im­pos­si­ble re­sol­dre la ma­jo­ria de crims que es plan­te­gen a ca­da capí­tol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.