Co­mu­ni­ca­ció als gens

LA TE­LE­VI­SIÓ JA CO­MEN­ÇA A TE­NIR LES SE­VES PRÒ­PI­ES DI­NAS­TI­ES: MA­TÍ­AS PRATS O JO­A­QUÍN PRAT SÓN UN EXEM­PLE DE FILLS QUE HAN TRIOMFAT AL MA­TEIX MIT­JÀ EN QUÈ HO VAN FER ELS SEUS PA­RES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - ISABEL CLARÓS

Mer­lo, Mo­li­na, Gui­llén, Lar­raña­ga, Ra­bal, Bar­dem... són cognoms clara­ment vin­cu­lats a la in­ter­pre­ta­ció. La te­le­vi­sió, un mit­jà més jo­ve, ja co­men­ça a te­nir les se­ves prò­pi­es es­tirps. Dir-se Prat, Prats o Cam­pos fa­ci­li­ta, d’en­tra­da, po­der ac­ce­dir a les cà­me­res o els mi­crò­fons, però no ga­ran­teix res, ja que ac­tu­al­ment, més que els cognoms ma­nen les au­di­èn­ci­es. Però sem­bla clar que els fills o néts de pre­sen­ta­dors po­pu­lars que ara ve­iem a la pan­ta­lla –in­flu­èn­ci­es a part– por­ten la co­mu­ni­ca­ció als gens.

Des del 2009 tre­ba­lla al cos­tat d’Ana Ro­sa Quin­ta­na, però aquest ha es­tat l’es­tiu de Jo­a­quín Prat grà­ci­es a El pro­gra­ma de Te­le 5 i el po­lè­mic Cam­pa­men­to de

ve­ra­no. Te­nia 20 anys el 1995 quan va mo­rir Jo­a­quín Prat, el seu pa­re. El fill va viu­re en pri­me­ra per­so­na l’enor­me po­pu­la­ri­tat del seu pro­ge­ni­tor amb El pre­cio

justo, des del 1988 fins al 1993. I, sens dub­te, era cons­ci­ent de la fa­ma que te­nia a fi­nals dels sei­xan­ta, so­bre­tot grà­ci­es a Ga­las del sábado, que pre­sen­ta­va amb Laura Va­len­zu­e­la. La­ra Di­bil­dos, la fi­lla de Laura, tam­bé va pro­var sort a la te­le­vi­sió, tot i que des de fa anys es de­di­ca al te­a­tre.

En par­lar de di­nas­ti­es te­le­vi­si­ves so­bre­surt la dels Ma­tí­as Prats. Pa­re, fill i nét són la pro­va

que el do de la pa­rau­la es por­ta a la sang. Ma­tí­as Prats Cañe­te va ser la iden­ti­fi­ca­ble veu del no­do, ai­xí com de les re­trans­mis­si­ons es­por­ti­ves i tau­ri­nes a la te­le­vi­sió. Quan va mo­rir, el 2004, amb 90 anys, el seu fill Ma­tí­as Prats Luque fe­ia gai­re­bé tres dè­ca­des que era a la pe­ti­ta pan­ta­lla. Va co­men­çar com a pe­ri­o­dis­ta es­por­tiu, des­prés pre­sen­ta­dor del Te­le­di­a­rio i el 1998 va fer el salt a An­te­na 3. La se­va po­pu­la­ri­tat con­viu amb la pro­fes­si­o­na­li­tat a parts iguals, i a punt de fer 61 anys és un dels in­for­ma­dors amb més cre­di­bi­li­tat.

Ma­tí­as Prats Cha­cón, pe­ri­o­dis­ta es­por­tiu de 28 anys, ha as­se­gu­rat el re­lleu fa­mi­li­ar. Va co­men­çar als in­for­ma­tius de Veo 7, com­pe­tint en ho­ra­ri amb el seu pa­re, i ara for­ma part de l’equip d’esports de Te­le 5.

Je­sús Ál­va­rez és un al­tre dels noms vin­cu­lats a la te­le­vi­sió des del co­men­ça­ment. El pa­re va ser el pri­mer pre­sen­ta­dor del Te­le­di­a­rio, i era un dels ros­tres més po­pu­lars en blanc i ne­gre. Set anys des­prés de mo­rir, el 1970, el seu fill, amb el ma­teix nom i fi­llol del pri­mer Ma­tí­as Prats, de­bu­ta­va a la te­le­vi­sió amb 19 anys. Des d’ales­ho­res no ha dei­xat d’apa­rèi­xer

LA MA­JO­RIA DELS PROGENITORS NO HAN PO­GUT TRE­BA­LLAR AMB ELS FILLS; MA­RÍA TE­RE­SA CAM­POS I TERELU EN SÓN L’EX­CEP­CIÓ

a la pe­ti­ta pan­ta­lla vin­cu­lat a la in­for­ma­ció i l’es­port, tot i que es va atre­vir a mos­trar les se­ves qu­a­li­tats a la pis­ta de ¡Mi­ra quién bai­la!. Ara és director de l’àrea d’esports de Te­le­vi­sió Es­pa­nyo­la.

Terelu Cam­pos (48) i Ma­ría Te­re­sa Cam­pos (72) són el clar exem­ple de la fi­lla for­ja­da a l’em­pa­ra de la ma­re. Des­prés de la se­va fa­ce­ta com a no­ia Her­mi­da a Por la maña­na, Cam­pos ma­re es va con­ver­tir en la rei­na de la te­le­vi­sió grà­ci­es a pro­gra­mes com A mi ma­ne­ra, Es­ta es su ca­sa, Pa­sa la vi­da o Día a día, on en tots tre­ba­lla­ven tam­bé les se­ves du­es fi­lles (Terelu, da­vant les cà­me­res, i Car­men, dar­re­re). El 1997, Te­le­ma­drid va ofe­rir a Terelu el pro­gra­ma Con T de tar­de. Des d’ales­ho­res, ma­re i fi­lla són molt po­pu­lars i apa­rei­xen a la te­le­vi­sió com a en­tre­vis­ta­do­res o en­tre­vis­ta­des. ¡Qué ti­em­po tan fe­liz! y Sál­va­me són els seus pla­tós ac­tu­als a Te­le 5.

Pi­lar Mi­ró i el seu fill Gonzalo tam­bé es po­dri­en afe­gir a la llis­ta de fa­mí­li­es te­le­vi­si­ves, igual com els ger­mans Mer­ce­des i Lo­ren­zo Milá, Luis i Ra­fa­el de Be­ni­to i Arant­xa, la fi­lla d’aquest úl­tim, o els tam­bé ger­mans San­ti i Thais Vi­llas, en­tre d’al­tres.

Joaquín Prat jr. Aquest es­tiu ha tin­gut programa pro­pi el fill de Joaquín Prat, pre­sen­ta­dor es­tre­lla de fi­nals dels seixanta, al cos­tat d’una po­pu­lar Lau­ra Va­len­zu­e­la

La família con­ti­nua. Matías Prats Cha­cón, de 28 anys, se­gueix els pas­sos del pa­re i de l’avi, i tre­ba­lla a la sec­ció d’es­ports de Te­le 5

Matías Prats. El pa­re va ser la veu més po­pu­lar d’una èpo­ca i el fill, ac­tu­al­ment a An­te­na 3, el pre­sen­ta­dor amb més cre­di­bi­li­tat

María Teresa i Terelu Campos. La que va ser rei­na dels ma­tins va treballar amb la se­va fi­lla fins al 1997, quan Terelu va tenir programa pro­pi

Je­sús Ál­va­rez. El fill d’un dels ros­tres més po­pu­lars de la te­le­vi­sió en blanc i ne­gre a Es­pa­nya tre­ba­lla a la pe­ti­ta pan­ta­lla des del 1977

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.