Dels Os­car als Emmy

AC­TORS DE CI­NE­MA QUE TEMPS EN­RE­RE S’HAU­RI­EN OFÈS SI ELS HA­GUES­SIN PRO­PO­SAT D’AC­TU­AR A TE­LE­VI­SIÓ OP­TEN ALS EMMY, QUE S’ATOR­GUEN EL PRO­PER DÍA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - AURORA SEGURA

És molt pos­si­ble que si no ha­gués es­tat David Lynch qui ha­gués pro­po­sat a Ky­le MacLach­lan de pro­ta­go­nit­zar una sè­rie de te­le­vi­sió, l’ac­tor mai no hau­ria ac­cep­tat el seu pa­per a Twin Pe­aks. Aquell 8 d’abril del 1990 en què es va es­tre­nar la in­tri­gant i con­tro­ver­ti­da sè­rie als EUA era, més que una no­ve­tat, una sor­pre­sa ma­jús­cu­la que un re­a­lit­za­dor de cul­te com era Lynch es pas­sés a un mit­jà con­si­de­rat de se­go­na di­vi­sió i ar­ros­se­gués en el pro­jec­te un dels seus ac­tors fe­tit­xe.

Lla­vors no era més que una ex­cep­ció que tri­ga­ria unes quan­tes dè­ca­des a con­ver­tir-se en la nor­ma que és avui, ja que els ac­tors de te­le­vi­sió re­bi­en el pre­mi de sal­tar a la pan­ta­lla gran qu­an as­so­li­en al­tes co­tes de po­pu­la­ri­tat. Un dels ca­sos més no­ta­bles és, sens dub­te, el de Ge­or­ge Clo­o­ney, el pas­sat te­le­vi­siu del qual a Ur­gen­ci­as ha que­dat to­tal­ment eclip­sat per la se­va fruc­tí­fe­ra car­re­ra com a ac­tor i director de ci­ne­ma.

Ara, i des de fa es­cas­sa­ment una dè­ca­da, als in­tèr­prets més pres­ti­gi­o­sos de Hollywo­od els han dei­xat de cau­re els anells a l’ho­ra d’apa­rèi­xer en al­gu­na sè­rie de te­le­vi­sió. És cert que a la me­ca del ci­ne­ma es tre­ba­lla menys i que han mi­llo­rat os­ten­si­ble­ment les pro­duc­ci­ons per a la pe­ti­ta pan­ta­lla, i pot­ser per ai­xò, una ve­te­ra­na amb tan­ta con­si­de­ra­ció com Glenn Clo­se, no­mi­na­da en sis oca­si­ons als Os­car i gua­nya­do­ra de di­ver­sos Glo­bus d’Or

en­tre al­tres pre­mis, no va te­nir ob­jec­ci­ons en po­sar-se a la pell de la des­pi­e­ta­da ad­vo­ca­da Patty Hewes en el thriller Danys i per­ju­di­cis ( Da­ma­ges), que va es­tar cinc tem­po­ra­des en an­te­na i que li va va­ler nom­bro­sos guar­dons. Sally Fi­eld, amb dos Os­car, un per Nor­ma Rae (1980) i el se­gon per En un lu­gar del cora­zón (1985), va ser la ma­re de Ca­lix­ta Flock­hart ( Ally McBe­al) i qua­tre ac­tors més a Cin­co her­ma­nos du­rant sis anys i 110 capí­tols. Alec Baldwin, un dels pro­ta­go­nis­tes de Rocke­fe­ller Pla­za, es­tà tan en­tu­si­as­mat amb aques­ta co­mè­dia de si­tu­a­ció, am­bi­en­ta­da en una ca­de­na te­le­vi­si­va, que va ofe­rir re­bai­xar-se el sou un 20% per acon­se­guir que con­ti­nu­és una vui­te­na tem­po­ra­da, co­sa que pel que sem­bla no va acon­se­guir

Però si hi va ha­ver un pi­o­ner en ai­xò de con­fi­ar en la te­le­vi­sió per re­o­ri­en­tar la se­va car­re­ra, va ser Mic­ha­el J. Fox, el pro­ta­go­nis­ta de to­tes les en­tre­gues de Re­gre­so al fu­tu­ro, que, en­tre el 1996 i el 2002 es va em­bar­car a Spin City, una co­mè­dia en la qual in­ter­pre­ta­va el ti­nent d’al­cal­de de l’Ajun­ta­ment de No­va York. La va dei­xar des­prés de la quar­ta tem­po­ra­da qu­an el parkin­son que li ha­vi­en di­agnos­ti­cat el 1991, li va im­pe­dir de de­di­car-se ple­na­ment al pro­jec­te. Aquest se­tem­bre es­tà pre­vis­ta l’es­tre­na en l’NBC de la

sè­rie The Mic­ha­el J. Fox show, una his­tò­ria amb pa­ral·lelismes amb la se­va, ja que trac­ta d’un ho­me que pa­teix la ma­tei­xa malal­tia.

Pot fer l’efec­te que tots aquests ve­te­rans de Hollywo­od han tro­bat en la pe­ti­ta pan­ta­lla un sal­va­vi­des per a car­re­res ja en de­ca­dèn­cia –l’any pas­sat es va in­cor­po­rar al grup Jeff Da­ni­els per con­ver­tir-se en un mal­hu­mo­rat i po­lí­ti­ca­ment in­cor­rec­te pre­sen­ta­dor de no­tí­ci­es a The

news­ro­om; en sis epi­so­dis acom­pa­nyat per la mí­ti­ca Ja­ne Fon­da. Però no és ai­xí, en aques­ta ma­tei­xa sè­rie par­ti­ci­pa el jo­ve Dev Pa­tel ( Slum­dog mi­lli­o­nai­re); Di­a­ne Kru­ger ha es­tre­nat The

bridge, en la qual in­ter­pre­ta una po­li­cia d’El Pa­so, i Kevin Spa­cey, un ac­tor d’èxit, pro­ta­go­nit­za el dra­ma po­lí­tic Hou­se of

cards, en el qual adop­ta la per­so­na­li­tat d’un ven­ja­tiu de­mò­cra­ta, i que s’emet per in­ter­net i Ca­nal+. La llis­ta d’ac­tors de pri­me­ra fi­la que s’han pas­sat a la te­le­vi­sió és llar­ga i in­clou tam­bé Si­gour­ney We­a­ver o Mary-Lo­ui­se Parker, Kevin Ba­con i Clai­re Da­nes, la des­qui­ci­a­da agent de la CIA de Ho­me­land.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.