MacLach­lan, el pi­o­ner

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

II Cone­gut pels seus pa­pers a Dune i Ter­ci­o­pe­lo azul, to­tes du­es di­ri­gi­des per David Lynch, Ky­le MacLach­lan es va em­bar­car en l’aven­tu­ra d’una sè­rie de te­le­vi­sió que, en el seu mo­ment, va tren­car els es­que­mes del gè­ne­re, tant per la tra­ma com per l’es­tè­ti­ca. Més re­cent­ment ha apa­re­gut a Mu­je­res des­es­pe­ra­das i Se­xo en Nu­e­va York.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.