La pre­sen­ta­do­ra cre­ma­da

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

o la mun­tu­ra de les ulle­res. Qui­na fei­na més ex­po­sa­da!

Veig el pre­sen­ta­dor de te­le­vi­sió com un acrò­ba­ta que ha de me­su­rar al mil·lí­me­tre l’os­cil·la­ció del tra­pe­zi que va i ve per no cau­re al buit. Re­cor­do ha­ver vist –en di­rec­te– pre­sen­ta­dors de te­le­vi­sió en les si­tu­a­ci­ons més cru­es. Els he vist des­ma­iar-se per una li­po­tí­mia. O cau­re a ter­ra per una ca­di­ra mal col·lo­ca­da. O per­dre els ner­vis i cri­dar a l’equip. O que­dar-se a les fos­ques al pla­tó. O que­dar-se en blanc per un lap­sus men­tal. O pa­tir una sob­ta­da afo­nia i que­dar-se amb un fil de veu d’he­li, com si aca­bés de ser bru­tal­ment cas­trat sota la tau­la.

El pre­sen­ta­dor de te­le­vi­sió surt de ca­sa al ma­tí sa­bent que llo­ga­rà el seu cos per a mi­lers d’ulls àvids, com en un pe­ep show panòp­tic, ulls que es­cru­ta­ran de­talls i ra­cons de la se­va per­so­na que ni ima­gi­na. I si pre­sen­ta dret, no cal que et di­gui res més. Re­cor­do una pre­sen­ta­do­ra jo­ve­ne­ta fa molts anys –avui re­le­ga­da a les ma­ti­na­des del ca­nal 24 ho­res– la nit en què de­bu­ta­va in­for­mant de la pre­vi­sió me­te­o­ro­lò­gi­ca, dre­ta: ca­da nú­vol iman­tat que col·lo­ca­va al ma­pa llis­ca­va si­nu­o­sa­ment, ca­da llamp que in­ten­ta­va en­gan­xar re­llis­ca­va cap a la part bai­xa del ma­pa, ca­da sol se li es­ca­pa­va cap a baix: va aca­bar l’in­for­me amb un con­glo­me­rat de sols, nú­vols i llamps més o menys per Gra­na­da, tot en di­rec­te, in­clo­sa l’es­pan­to­sa ver­go­nya que la de­via inun­dar en aquell mo­ment, po­bre­ta me­va. Des­prés d’una ex­pe­ri­èn­cia ini­ci­à­ti­ca ai­xí, no sé com va po­der ai­xe­car cap.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.