En­tre la gran pan­ta­lla i la pe­ti­ta

DE­MÀ L’AC­TRIU NO­VA­IOR­QUE­SA PO­DRIA AFE­GIR UN AL­TRE PRE­MI A LA SE­VA CAR­RE­RA I EN­DUR-SE UN SEU SE­GON EMMY PER ‘ HO­ME­LAND’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

L’han di­ri­gi­da al ci­ne­ma els mi­llors, des de Cop­po­la fins a Jo­die Fos­ter, des de Baz Luhr­mann fins a Ric­hard Link­la­ter i fins i tot Oli­ver Sto­ne, que, se­gons di­uen, la va re­co­ma­nar es­cri­vint una car­ta per fa­ci­li­tar el seu in­grés a la Uni­ver­si­tat de Ya­le.

En can­vi, els grans tri­omfs de Clai­re Da­nes (No­va York, 1979) els ha acon­se­guit a la te­le­vi­sió. Des del pri­mer Es mi vi­da, una te­le­sè­rie pro­ta­go­nit­za­da qu­an te­nia 15 anys (la se­va edat re­al) amb què va gua­nyar un Glo­bus d’Or, fins a Ho­me­land, pel pa­per que li ha val­gut dos pre­mis Sa­te­lli­te (2012 i 2013), dos Glo­bus d’Or (2012 i 2013), un Scre­en Ac­tors Guild (2013), i un Emmy (2012), guar­dons als quals en po­dria su­mar un al­tre de­mà, qu­an es con­ce­dei­xin a Los An­ge­les els pre­mis més con­si­de­rats de la te­le­vi­sió nord-ame­ri­ca­na en el trans­curs d’una ce­ri­mò­nia que re­trà ho­me­nat­ge a Ja­mes Gan­dol­fi­ni. Tot ple­gat sen­se obli­dar que, en­tre una sè­rie i una al­tra, amb un te­le­film. Tem­ple Gran­din, va aca­pa­rar un Sa­te­lli­te, un Glo­bus d’Or, un Emmy i un Scre­en Ac­tors Guild.

A Ho­me­land, que s’es­tre­na a la Fox el 3 d’oc­tu­bre (29 de se­tem­bre als EUA), Clai­re Da­nes in­ter­pre­ta l’agent de la CIA Car­rie Mat­hi­son, en­tos­su­di­da a re­ve­lar la no­va iden­ti­tat del ser­gent de la Ma­ri­na Nic­ho­las Brody (Da­mi­an Lewis), que tor­na a ca­sa des­prés de pas­sar vuit anys des­a­pa­re­gut a l’Iraq, em­pre­so­nat i tor­tu­rat, i de qui ella sospita que pot ser un in­fil­trat que ha can­vi­at de bàn­dol.

CON­VER­TIR-SE EN MA­RE SEM­BLA QUE LI HA AL­TE­RAT EL CA­RÀC­TER I HA FET QUE LA SE­VA RELACIÓ AMB DA­MI­AN LEWIS ES REFREDI I PERILLI LA CON­TI­NU­Ï­TAT DE LA SÈ­RIE

Po­sats a ela­bo­rar la llis­ta de tro­feus de Da­nes, cal as­se­nya­lar que el 1996 el Romeo + Ju­li­e­ta de Luhr­mann li va re­por­tar gua­nyar el Block­bus­ter En­ter­tain­ment, do­nant vi­da a una mo­der­na he­ro­ï­na skakes­pe­a­ri­a­na amb Leo DiCa­prio. Una cu­ri­o­si­tat: en una de les es­ce­nes, Clai­re llu­eix unes ales, de­tall que ja va fer ser­vir al seu pri­mer tre­ball da­vant les cà­me­res, un vi­de­o­clip del te­ma

Just like anyo­ne, de Soul Asy­lum. Per fer el pa­per de Car­rie Mat­hi­son, l’ac­triu es va en­tre­vis­tar

amb di­ver­sos ofi­ci­als de la CIA, va veu­re di­ver­sos ví­de­os amb pa­ci­ents que te­nen tras­torns bi­po­lars, com el que té el seu per­so­nat­ge, i va te­nir llar­gues xer­ra­des amb l’au­to­ra del lli­bre, Ju­lie Fast, que té aquests símp­to­mes. Tam­bé va te­nir llar­gues con­ver­ses amb la guio­nis­ta Me­re­dith Sti­ehm, que es va in­vo­lu­crar molt es­cri­vint el per­so­nat­ge de Car­rie, però no no­més per­què era l’úni­ca do­na del grup, si­nó per­què la se­va ger­ma­na tam­bé té tras­torns bi­po­lars.

La sè­rie, la fa­vo­ri­ta d’Oba­ma, que es fa en­vi­ar els epi­so­dis des de la pro­duc­to­ra, es­tà ba­sa­da en una al­tra, Ha­tu­fim (se­gres­tat o rap­tat, en he­breu), de Gi­de­on Raff, que la va cre­ar com a res­pos­ta als gra­vís­sims pro­ble­mes que te­ni­en els sol­dats is­ra­e­li­ans se­gres­tats i tor­tu­rats per in­te­grar­se a la vi­da nor­mal una ve­ga­da alli­be­rats. La di­fe­rèn­cia amb la ver­sió nord-ame­ri­ca­na és que en aques­ta sè­rie no es fan in­ter­can­vis de pre­so­ners amb l’ene­mic i, per tant, el ser­gent Brody tor­na a ca­sa des­prés de ser res­ca­tat per una uni­tat mi­li­tar.

Clai­re Da­nes és una do­na tan dis­cre­ta com la se­va be­lle­sa. Es­tà ca­sa­da amb l’ac­tor Hugh Dancy i te­nen un fill, Cy­rus Mic­ha­el Ch­ris­top­her Dancy, que al desem­bre fa­rà un any. Va ser un em­ba­ràs no pre­vist que es va re­sol­dre amb retocs di­gi­tals en la post­pro­duc­ció de la se­go­na tan­da de la sè­rie.

La ma­ter­ni­tat po­dria ser un pro­ble­ma per a la con­ti­nu­ï­tat de la sè­rie, ja que la quí­mi­ca en­tre Clai­re i Da­mi­an és una de les car­tes de la sè­rie. Però sem­bla que ser ma­re li ha trans­for­mat el ca­ràc­ter i la se­va relació amb Lewis s’es­tà en­ra­rint fins al punt que als di­à­legs el tí­pic pla-con­tra­plà es ro­den se­pa­ra­da­ment. La si­tu­a­ció és tan ten­sa que Lewis fins i tot s’ha plan­te­jat aban­do­nar la sè­rie, co­sa que po­sa­ria en pe­rill el ro­dat­ge de la quar­ta tem­po­ra­da.

Da­nes és pro­pi­e­tà­ria d’una be­lle­sa que no des­ta­ca mai, pot sal­tar d’una iden­ti­tat a una al­tra amb no­més qua­tre can­vis de ma­qui­llat­ge. Aques­ta vir­tut, que en una es­tre­lla pot ser un de­fec­te, n’ha fet la no­ia ide­al per a qual­se­vol pa­per i acon­se­gueix, grà­ci­es tam­bé al seu ta­lent, fer cre­ï­bles les se­ves in­ter­pre­ta­ci­ons.

Són da­des que po­dem com­pro­var tri­ant sis dels seus tre­balls d’una car­re­ra d’unes 82 pel·lí­cu­les, en­tre ci­ne­ma i te­le­vi­sió. Cal­dria as­se­nya­lar el seu pa­per com a An­ge­la Cha­se a la ja ci­ta­da Es mi vi­da (1994); la pro­ta­go­nis­ta de Romeo + Ju­li­e­ta (1996); Ma­ria Hu­gues a Be­lle­za pro­hi­bi­da (2004); Ann Grant a Eve­ning (2007), en què va conèi­xer Hugh Dancy, que es con­ver­ti­ria en el seu ma­rit;

Tem­ple Gran­din, en el per­so­nat­ge que dó­na tí­tol a la cin­ta (2010), i, sens dub­te, Car­ri­en Mat­hi­son a

Ho­me­land (2011-2013), que li es­tà apor­tant una llar­ga llis­ta de pre­mis i re­co­nei­xe­ments.

5 FOX 3 d’oc­tu­bre 22.00 h Es­tre­na de la ter­ce­ra tem­po­ra­da no­més qua­tre di­es des­prés que ar­ren­qui als EUA. Des­prés, s’eme­trà ca­da di­jous a les 22.20 h

4

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.