La mà­gia del gla­mur

AMB MÉS D’UN MI­LIÓ DE SE­GUI­DORS A TWIT­TER, AN­NA SI­MON S’HA CON­VER­TIT EN UNA ICO­NA PO­PU­LAR I PRE­SEN­TA UN ES­PEC­TA­CLE DE MÀ­GIA A AN­TE­NA 3

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - JO­A­QUIM ROGLAN Por ar­te de ma­gia

An­na Si­mon Ma­rí va de­bu­tar com a pre­sen­ta­do­ra a Ra­dio Ta­xi TV, una ca­de­na lo­cal de Jus­to Mo­li­ne­ro, el ta­xis­ta que es va fer a si ma­teix com a em­pre­sa­ri de la co­mu­ni­ca­ció i re­fe­rent del som­ni an­da­lús i el som­ni ca­ta­là. Nas­cu­da a Mo­llet del Va­llès, Si­mon te­nia 22 anys, es­tu­di­a­va Pe­ri­o­dis­me a la Uni­ver­si­tat Au­tò­no­ma de Bar­ce­lo­na i les au­les i ca­sa se­va que­ien a prop de l’emis­so­ra de Mo­li­ne­ro. Com que es­criu molt bé, en­ca­ra desit­ja ser redac­to­ra i guio­nis­ta, però li va to­car do­nar la ca­ra en aquells es­pais de ma­ti­na­da de Te­le­cin­co i An­te­na 3 que eren con­cur­sos te­le­fò­nics ba­sats en en­de­vi­na­lles, so­pes de lle­tres i pre­gun­tes xim­ples per­què l’au­di­èn­cia gas­tés di­ners en tru­ca­des. Ni ella ni la se­va ma­re no po­di­en ima­gi­nar ales­ho­res que un dia anun­ci­a­ria que ja són re­bai­xes a El Cor­te In­glés.

Han pas­sat vuit anys i An­na Si­mon té més d’un mi­lió de se­gui­dors a Twit­ter. És la pre­sen­ta­do­ra “més se­xi” del­món i “el mi­llor cos”, se­gons Ne­ox Fan Award. I una en­ques­ta in­di­ca que més del 70% d’es­pa­nyols se­ri­en in­fi­dels a la se­va pa­re­lla si Si­mon els ho pro­po­sés. Amb aques­tes da­des, no és es­trany que l’au­di­èn­cia i la com­pe­tèn­cia fe­me­ni­nes des­con­fi­ïn d’ella. Se­gons el tí­pic tò­pic, les ros­ses atrac­ti­ves no són in­tel·li­gents, ni te­nen aques­ta be­lle­sa in­te­ri­or i ce­re­bral que es dó­na per des­comp­ta­da en aque­lles no tan afa­vo­ri­des que cri­ti­quen la mo­da, la imat­ge i la co­si­fi­ca­ció fe­me­ni­nes.

La pe­ri­o­dis­ta An­na Si­mon ha tor­nat a An­te­na 3 per pre­sen­tar Por ar­te de ma­gia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.