Em­pren­dre per pa­tir

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

en­tre tots dos amb l’iPad, i des­prés se’n van al llit, ca­das­cun amb el seu or­di­na­dor... Qu­an va ser l’úl­ti­ma ve­ga­da que es va abra­çar aques­ta pa­re­lla? Els es­tic ve­ient per la te­le i m’en­tren ga­nes de can­vi­ar de ca­nal, per­què aquest des­pro­pò­sit vi­tal, tan re­a­lis­ta, m’in­co­mo­da.

La cà­me­ra en­qua­dra aquests pro­ta­go­nis­tes i et re­la­ten els seus plans i am­bi­ci­ons, i pa­tei­xes, per­què ja in­tu­ei­xes que el fu­tur se­rà un vi­a­cru­cis d’amar­gors i una pa­ta­ca­da fi­nal, o ai­xò tems, po­bres. I ai­xò no és con­ve­ni­ent per a un pro­gra­ma de te­le­vi­sió, per­què un pro­gra­ma de te­le­vi­sió ha d’acon­se­guir que el teleespectador es di­ver­tei­xi i en­tre­tin­gui, no que s’an­goi­xi sen­se re­mei. I jo m’an­goi­xo: Có­di­go em­pren­de és mas­sa re­a­lis­ta, gai­re­bé un do­cu­men­tal de les nos­tres pe­nes.

Sí que cap­ta la me­va aten­ció el mo­ment en què el pro­gra­ma ar­ren­ca els con­cur­sants de la se­va tris­ta re­a­li­tat do­mès­ti­ca i con­su­e­tu­di­nà­ria per en­dur-se’ls al camp, a dor­mir al ras, a pes­car i ca­çar el seu ali­ment, a es­cor­xar un co­nill viu i a es­bu­de­llar un peix. Lla­vors sí que llu­eix l’es­pec­ta­cle te­le­vi­siu, i el teleespectador s’ho pas­sa bom­ba, per­què el teleespectador és una fe­ra sà­di­ca que sem­pre vol di­ver­tir-se a cos­ta del pa­ti­ment dels con­cur­sants, però ha de ser un pa­ti­ment exò­tic i es­cu­mós, amb qua­li­tat de fan­ta­sia, per­què no ve­iem la te­le per veu­re pa­tir al­gú de la ma­ne­ra vul­gar, crua i quo­ti­di­a­na que pa­tim nos­al­tres a ca­sa i a la fei­na: vo­lem un pa­ti­ment ap­te per a te­le­es­pec­ta­dors, és a dir, un pa­ti­ment ido­ni per no em­pa­tit­zar gai­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.