HEROINES ESPATLADES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

II Quan a Hollywo­od pen­sen en un Oscar, pen­sen pri­mer en ac­tors que in­ter­pre­ten per­so­nat­ges amb una dis­mi­nu­ció psí­qui­ca o fí­si­ca, amb un de­fec­te, amb un im­pe­di­ment. La te­le­vi­sió sem­bla que es de­can­ta més per les he­ro­ï­nes im­per­fec­tes, co­men­çant per Clai­re Da­nes, l’he­ro­ï­na es­pat­lla­da per ex­cel·lèn­cia.

Fla­mant gua­nya­do­ra de l’Emmy –l’Oscar de la te­le­vi­sió– per la se­va in­ter­pre­ta­ció de Car­rie a Ho­me­land, Clai­re Da­nes no exer­ceix d’Àn­gel de Char­lie com ha de ser, sem­pre di­vi­na. Al con­tra­ri, Car­rie és una do­na que pa­teix d’un tras­torn bi­po­lar i se li no­ta. Al cos i a la ca­ra, mo­vent-se cons­tant­ment en­tre la bo­ge­ria i la ge­ni­a­li­tat, on tan sols el jazz clàs­sic sem­bla tran­quil·lit­zar-la. A Ho­me­land, Car­rie/Clai­re ha tin­gut es­tats aguts d’in­es­ta­bi­li­tat i de de­pres­sió, com­ba­tuts mit­jan­çant el ra­di­cal mè­to­de de l’elec­tro­xoc. De bo­jos! Ella que va ser la de­li­ca­da Ju­li­e­ta da­vant Romeo (DiCa­prio), em­bo­gi­da d’amor, ara –per mo­ments– es­tà bo­ja d’ale­gria en in­ter­pre­tar un pa­per que, as­se­gu­ra l’ac­triu, li ha tor­nat les ga­nes de con­ti­nu­ar. Va con­sul­tar psi­cò­legs i va par­lar amb afec­tats pel tras­torn per en­car­nar Car­rie. Però so­bre­tot, se­gons re­pe­teix la ma­tei­xa Da­nes, ha se­guit els con­sells que li van do­nar ami­gues com Meryl Stre­ep, Su­san Sa­ran­don o Jo­die Fos­ter: “Anar a to­tes i beu­re mol­ta ai­gua per a les es­ce­nes de llà­gri­mes”.

Però hi ha més he­ro­ï­nes tren­ca­des. Con­si­de­rem Di­a­ne Kru­ger, la pro­ta­go­nis­ta de The

bridge (Fox). Una sè­rie que tin­drà un se­gon lliu­ra­ment en què l’ac­triu ale­ma­nya en­car­na So­nya Cro­os: una ofi­ci­al de po­li­cia afec­ta­da de la sín­dro­me d’As­per­ger (que és una

al­tra for­ma d’au­tis­me). Do­na in­tu­ï­ti­va, en­a­mo­ra­da de la se­va fei­na, te­naç, Di­a­ne/So­nya no té, però, em­pa­tia pels al­tres, i, per tant, té greus di­fi­cul­tats per re­la­ci­o­nar-se amb les per­so­nes. Ac­tua amb una pro­fes­si­o­na­li­tat gè­li­da men­tre bus­ca –en el pri­mer lliu­ra­ment de la sè­rie– l’as­sas­sí d’una do­na partida per la mei­tat –que en són du­es: do­ble do­na o mei­tat i mei­tat– al mig del pont que se­pa­ra El Pa­so de Ciu­dad Juá­rez. Una al­tra he­ro­ï­na es­pat­lla­da, doncs. Com es­pat­lla­da, a la se­va di­ver­ti­da ma­ne­ra, hi ha la infermera Jackie ( Nur­se

Jackie), que Edie Fal­co –la que va ser Car­me­la So­pra­no a Los So­pra­no– en­car­na amb ra­ra cre­di­bi­li­tat. Nur­se Jackie (Ca­nal +), ad­dic­ta a les dro­gues a més d’ex­cel·lent infermera, al­gú de con­fi­an­ça. Per a qui les nor­mes es­ta­bler­tes te­nen poc va­lor. I, no obs­tant ai­xò, és una gran pro­fes­si­o­nal. Com tam­bé era pro­fes­si­o­nal, per po­sar fi a la comp­ta­bi­li­tat d’he­ro­ï­nes es­pat­lla­des, l’exe­cu­ti­va que va ser agres­si­va en­car­na­da per Lau­ra Dern a la sè­rie En­ligh­te­ned. Una sè­rie cone­gu­da en­tre nos­al­tres com a Ilu­mi­na­da (Ca­nal+), l’úl­ti­ma jo­ia d’HBO. Un des­as­tre de do­na a qui no li que­da (gai­re­bé) res des­prés d’ha­ver-ho tin­gut tot.

LAURA DERN

DIANE KRUGER

EDIE FALCO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.