His­tò­ri­es d’ em­pe­nyo­ra­ments en temps

EM­PE­NYO­RA­MENTS I VEN­DES ‘HARD­CO­RE PAWN’ I ‘PAWN STARS’, DE XPLO­RA, EN­TRE­TE­NEN L’ES­PEC­TA­DOR EN­SE­NYANT-LI L’AC­TI­VI­TAT DE DU­ES CA­SES D’EM­PE­NYO­RA­MENT DELS ES­TATS UNITS, L’UNA D’AN­TI­GUI­TATS I OB­JEC­TES DE GRAN VA­LOR A LAS VE­GAS I L’AL­TRA EN UN SUBUR­BI DE DETROI

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV - SAL­VA­DOR ENGUIX Va­lèn­cia

És un ho­me ne­gre i enor­me. Avan­ça pels pas­sa­dis­sos de la bo­ti­ga amb mo­vi­ments pro­pis d’un ra­per. Quan ar­ri­ba al tau­lell es fi­ca els dits a la bo­ca i s’ar­ren­ca la den­ta­du­ra postis­sa. Una de les dents és d’or. La vol em­pe­nyo­rar. L’Ash­ley, la fi­lla d’en Les, l’amo de la bo­ti­ga, no se’n sap ave­nir i fa ca­ra de fàs­tic pel que veu. Però és or, i hi ha ne­go­ci. “He sor­tit fa poc de la pre­só i no tinc di­ners”, afe­geix el cli­ent. La do­na s’acos­ta la dent d’or als ulls amb un to­va­lló, se la mi­ra amb una pe­ti­ta lu­pa que por­ta pen­ja­da del coll amb una ca­de­na i li pre­gun­ta: “quant en vols?”. L’ho­me li con­tes­ta: “Em va cos­tar cinc-cents dò­lars”. Des­prés d’uns se­gons ana­lit­zant l’ob­jec­te, l’Ash­ley li fa una ofer­ta: “Te’n puc do­nar cin­quan­ta dò­lars”. Al cli­ent no el con­venç l’ofer­ta. Pro­tes­ta, s’en­fa­da, cri­da, ame­na­ça, i un mem­bre del ser­vei de se­gu­re­tat de la bo­ti­ga, un al­tre ne­gre en­ca­ra més enor­me, el treu al car­rer a em­pen­tes.

Aques­ta és una es­ce­na de la sè­rie, tot i que se­ria mi­llor de­fi­nir­la com a do­cu­re­a­lity, Hard­co­re pawn (cone­gu­da a Es­pa­nya com

Em­peños a lo bes­tia). S’emet pel ca­nal Xplo­ra i ha acon­se­guit, des­prés de l’èxit que va te­nir als EUA, cap­tar l’aten­ció del pú­blic es­pa­nyol. Se n’han co­men­çat a fer anà­li­sis per ex­pli­car un atrac­tiu que se sus­ten­ta a ofe­rir la imat­ge més du­ra de la cri­si eco­nò­mi­ca: la gent em­pe­nyo­ra o ven co­ses, a ve­ga­des per men­jar. En aquest es­pai, una fa­mí­lia –un pa­re i els seus dos fills– ges­ti­o­nen una bo­ti­ga de com­pra­ven­da d’ob­jec­tes i em­pe­nyo­ra­ments. El cert és que aquest do­cu­re­a­lity beu del for­mat que va tri­om­far amb Pawn stars (a Es­pa­nya ano­me­nat

Ca­sa de em­peños), que es pot veu­re tam­bé a Xplo­ra. I en tots dos ca­sos el que pas­sa, de­fen­sen els pro­duc­tors, és re­al.

Hard­co­re pawn ofe­reix unes do­sis de re­a­lis­me cru que la fan sin­gu­lar. Per­què men­tre a Pawn

stars els ob­jec­tes són ma­jo­ri­tà­ri­a­ment pe­ces amb va­lor his­tò­ric (que molt so­vint exi­gei­xen la par­ti­ci­pa­ció d’ex­perts per ta­xar-ne el preu), a Hard­co­re pawn la gent ho em­pe­nyo­ra tot: jo­ies, vi­de­o­con­so­les, te­le­vi­sors, abrics, jo­gui­nes, cot­xes, au­to­bu­sos, dents d’or, mà­qui­nes de co­sir i fins i tot una ca­ma or­to­pè­di­ca i una bar­ra de strip­te­a­se: qual­se­vol co­sa. “Tot es pot ven­dre i com­prar”, diu Les Gold, el cap i pa­tri­ar­ca de la fa­mí­lia. Men­tre l’una es­tà ubi­ca­da en un lu­xós bar­ri de Las Ve­gas, l’al­tra és en un subur­bi de De­troit, ciu­tat dels Es­tats Units de­cla­ra­da en fa­lli­da i amb una ta­xa d’atur de vo­ra el 50%, se­gons da­des no ofi­ci­als.

APawn stars el pa­tri­ar­ca i pro­pi­e­ta­ri és Ric­hard Ben­ja­min Har­ri­son, ano­me­nat el Vell. Un pa­io ben ves­tit, ele­gant, amb co­nei­xe­ments d’his­tò­ria que fa ser­vir per va­lo­rar ob­jec­tes, molts dels quals au­tèn­ti­ques pre­ci­o­si­tats an­ti­gues molt ben con­ser­va­des. El seu pa­per, no obs­tant ai­xò, és se­cun­da­ri. El gran pro­ta­go­nis­ta és el seu fill, Rick Ke­vin Har­ri­son, que és qui fa gai­re­bé to­tes les

A ‘HARD­CO­RE PAWN’ LA RE­A­LI­TAT ÉS DU­RA: HI HA GENT QUE ES VEN LA DEN­TA­DU­RA O LA CA­MA OR­TO­PÈ­DI­CA PER TREU­RE’N DI­NERS PER MEN­JAR

transac­ci­ons amb els cli­ents que en­tren a la bo­ti­ga. El seu fill Co­rey, nét del Vell, ano­me­nat big

hoss (és un jo­ve molt alt i molt am­ple) és el fu­tur he­reu del ne­go­ci, però és poc des­pert, i de ve­ga­des ad­qui­reix ob­jec­tes sen­se pos­si­bi­li­tats de venda. En la se­va tas­ca hi col·la­bo­ren es­pe­ci­a­lis­tes en ob­jec­tes an­tics com ara ar­mes, mo­bles o qua­dres.

Aques­ta fa­mí­lia té poc a veu­re amb la que li­de­ra Les Gold, pa­re de l’Ash­ley i d’en Seth, i pro­pi­e­ta­ri d’Ame­ri­can Jewerly and Lo­an, la bo­ti­ga d’em­pe­nyo­ra­ments, de

4.000 me­tres qua­drats. El pa­tri­ar­ca diu que té sei­xan­ta anys i es ves­teix com un ca­po de bar­ri, amb ame­ri­ca­na de pell ne­gra i ca­de­na d’or al pit. És l’àni­ma del ne­go­ci, i del pro­gra­ma. A la pri­me­ra tem­po­ra­da en Les ex­pli­ca als es­pec­ta­dors que és fill i nét de pres­ta­dors en ca­ses d’em­pe­nyo­ra­ment, que el seu ob­jec­tiu és “aju­dar la gent”, i que en el seu ne­go­ci sem­pre veu co­ses que el sor­pre­nen.

Amb un es­til de do­cu­men­tal, les cà­me­res es mo­uen amb agi­li­tat per mos­trar l’uni­vers de Hard­co­re pawn. Es trac­ta d’una cli­en­te­la des­es­pe­ra­da, en ge­ne­ral. La ma­jo­ria són ne­gres, amb his­tò­ri­es molt du­res per ex­pli­car, tot i que en Les i els seus fills molt so­vint no se les cre­uen. Per­so­nes que em­pe­nyo­ren o ve­nen co­ses per, sen­zi­lla­ment, pa­gar el llo­guer de la ca­sa, la fi­an­ça d’un fa­mi­li­ar o fins i tot per com­prar llet per a la ca­na­lla. Es des­pre­nen de tot el que té una mi­ca de va­lor, da­vant la mi­ra­da so­vint sor­pre­sa dels pro­pi­e­ta­ris. Hard­co­re pawn és atrac­ti­va per­què ens mos­tra l’al­tra ca­ra, la més du­ra, dels Es­tats Units. A més és un món, el de la com­pra­ven­da d’ob­jec­tes de se­go­na mà, que fins fa poc era una co­sa gai­re­bé mar­gi­nal a Es­pa­nya. Però que amb

A ‘PAWN STARS’ ELS PRO­PI­E­TA­RIS SE SER­VEI­XEN D’EX­PERTS EN AN­TI­GUI­TATS PER TA­XAR ELS OB­JEC­TES DE GRAN VA­LOR QUE OFE­REI­XEN ELS CLI­ENTS PER VEN­DRE O EM­PE­NYO­RAR

l’eclo­sió de la cri­si eco­nò­mi­ca ha co­men­çat a ser bas­tant nor­mal en bo­ti­gues que po­dem veu­re als nos­tres bar­ris.

Aquests dos do­cu­re­a­li­ti­es ofe­rei­xen tam­bé les dis­cus­si­ons fa­mi­li­ars, les ri­va­li­tats en­tre els pro­ta­go­nis­tes per fer el més bon ne­go­ci; un toc de dra­ma­tis­me, fins al punt de de­tec­tar cri­sis fa­mi­li­ars que qües­ti­o­nen si no hi ha una mi­ca de guió pre­vi a ca­da es­ce­na. I al fi­nal l’es­pec­ta­dor ob­ser­va les es­ce­nes as­si­mi­lant que pot­ser té al­gu­na co­sa a ca­sa que no ne­ces­si­ta i que pot can­vi­ar per di­ners o per al­gun al­tre ob­jec­te. Oen­tén que la vi­da és molt du­ra a tot ar­reu, tam­bé al nos­tre pa­ís, i que un dia ens po­drí­em tro­bar em­pe­nyo­rant la dent d’or per treu­re’n uns quants di­ners.

2009.

HARDCORE PAWN XPLORA EUA 2010 La sè­rie abor­da l’activitat de la bo­ti­ga d’em­pe­nyo­ra­ments Ame­ri­can Jewelry and Lo­an, ubi­ca­da a De­troit i en la qual es pot com­prar i vendre qual­se­vol co­sa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.