Di­lluns 30

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

22.10

EUA DIR.: ALAN J. PAKU­LA. INT.: MERYL STRE­EP, KE­VIN KLI­NE. L’Stin­go, un jo­ve as­pi­rant a es­crip­tor, s’ins­tal·la en una pen­sió de Bro­oklyn, on co­neix una pa­re­lla: la Sop­hie i el Nat­han. La Sop­hie, fi­lla d’un pro­fes­sor po­lo­nès, va so­bre­viu­re al camp d’ex­ter­mi­ni d’Auschwitz.

22.00

EUA DIR.: STEP­HEN SOM­MERS. INT.: BRENDAN FREISER, RAC­HEL WEISZ. El le­gi­o­na­ri Rick O’Con­nell tor­na al lloc d’Egip­te on va des­co­brir les ru­ï­nes de Ha­mu­nap­tra, la ciu­tat dels morts. Allà tro­ba un grup de nord-ame­ri­cans que aca­ba­rà pro­vo­cant la re­sur­rec­ció de la mò­mia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.