Di­me­cres 2

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

0.35 EUA DIR.: RO­BERT ZE­MECKIS. INT.: DEN­ZEL WAS­HING­TON, KELLY REILLY. Un pilot amb una llarga ex­pe­ri­èn­cia acon­se­gueix fer ater­rar el seu avió mi­ra­cu­lo­sa­ment des­prés d’una ca­tàs­tro­fe en l’ai­re. Des­prés de l’ac­ci­dent, co­men­cen a sor­gir dub­tes so­bre qui o què és res­pon­sa­ble del que ha pas­sat.

12.10

EUA DIR.: ANDY LA­NA WACHOWSKI. INT.: KE­A­NU RE­E­VES, LAU­REN­CE FISH­BUR­NE. El Neo, el Morp­heus, la Tri­nity i la res­ta de la tri­pu­la­ció con­ti­nu­en en la llui­ta con­tra les mà­qui­nes que han es­cla­vit­zat la ra­ça hu­ma­na. La ba­ta­lla s’acos­ta a Sió, l’úl­ti­ma ciu­tat re­al al món.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.