Una vi­da de gos

DES­PRÉS DE SER UN XICANO I UN ‘ES­QUE­NA MO­LLA’ ALS ES­TATS UNITS, CÉ­SAR MILLÁN ES VA CON­VER­TIR EN L’ES­PE­CI­A­LIS­TA CA­NÍ MÉS FA­MÓS DEL MÓN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV - JO­A­QUIM ROGLAN

Aca­ba­da la po­lè­mi­ca es­ti­val so­bre els gos­sos a les plat­ges, con­ti­nu­a­rà, però aques­ta ve­ga­da so­bre els gos­sos als car­rers, pla­ces i lo­cals pú­blics. Se sol dir que tot és un pro­ble­ma d’ur­ba­ni­tat, ci­vis­me i to­le­ràn­cia. I s’acos­tu­ma a con­clou­re que, so­vint, aquests pro­ble­mes no són cul­pa dels ani­mals, si­nó dels amos. Per acla­rir dub­tes, no hi ha nin­gú mi­llor que Cé­sar Millán, l’es­pe­ci­a­lis­ta ca­ní més cone­gut del món i pro­ta­go­nis­ta del pro­gra­ma El en­can­ta­dor de per­ros, que Cuatro con­ti­nua eme­tent tot i que va cre­ar una imi­ta­ció es­pa­nyo­la, Malas pul­gas. Però per molts es­pais ca­nins que s’in­ven­tin, i en­ca­ra que una no­va ca­de­na nord-ame­ri­ca­na eme­ti pro­gra­mes per a gos­sos que mi­ren la te­le, Cé­sar Millán con­ti­nua sent l’amo.

Nascut el 1969 a Cu­li­acán (Mè­xic), Cé­sar Fe­li­pe Millán Fa­ve­la es va cri­ar en­tre gos­sos a la gran­ja del seu avi, que te­nia clar que el gos es­tà al ser­vei de la per­so­na i no a l’in­re­vés, i en­ca­ra menys quan vi­vi­en en una cabana sen­se ai­gua po­ta­ble. Allà va apren­dre que els gos­sos del se­gle pas­sat fe­ien la se­va fei­na sen­se ne­ces­si­tat d’edu­ca­ció, en­tre­na­ment ni psi­cò­leg. Va ser quan va co­men­çar a fi­xar-se en el com­por­ta­ment del cap de la ca­ni­lla, que ara es diu mas­cle al­fa. D’aquí a treu­re con­clu­si­ons so­bre el li­de­rat­ge hu­mà

Cé­sar Millán, pro­ta­go­nis­ta d’El en­can­ta­dor de per­ros, es va cri­ar en­tre gos­sos a la gran­ja del seu avi i te­le­vi­sat no­més hi ha­via un pas, que va con­sis­tir a pas­sar la fron­te­ra il·le­gal­ment i mal­viu­re als Es­tats Units sen­se par­lar an­glès. Fins que el xicano i l’es­que­na mo­lla, com li de­ien lla­vors, va co­men­çar a pen­ti­nar gos­sos i va conèi­xer l’ac­triu i em­pre­sà­ria Ja­da Pinkett, que el va apa­dri­nar i ara pre­si­deix la Fun­da­ci­ón Cé­sar Millán.

El seu de­but te­le­vi­siu va ser al Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Chan­nel als EUA i al ca­nal Ani­mal Pla­net a l’Amè­ri­ca Lla­ti­na. Des­prés va sal­tar a mol­tes ca­de­nes eu­ro­pe­es i tam­bé se’l va veu­re a Cuatro al pro­gra­ma El lí­der de la ma­na­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.