La imat­ge de ca­da èpo­ca

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

En­tre les no­ve­tats de la 15a tem­po­ra­da de Cu­én­ta­me... que s’aca­ba d’es­tre­nar n’hi ha una, tèc­ni­ca, des­ta­ca­ble: les no­ves cà­me­res amb què s’ha ro­dat i que han do­nat a la imat­ge as­pec­te de ci­ne­ma. Un dels di­rec­tors, Antonio Ca­no, ex­pli­ca que l’ús d’equips full fra­me “per­met més pro­fun­di­tat de camp i més tex­tu­res, de ma­ne­ra que la qua­li­tat és molt més gran”. El can­vi ha per­mès po­sar aques­ta co­pro­duc­ció de TVE i Gru­po Gan­ga al ni­vell de les mi­llors sè­ri­es te­le­vi­si­ves que s’es­tan fent avui a tot el món. Però tam­bé hi ha una lec­tu­ra sim­bò­li­ca. “De la ma­tei­xa ma­ne­ra que el 1975, amb la mort de Fran­co, hi va ha­ver un can­vi es­tè­tic amb la in­tro­duc­ció de molt més co­lor, per­què es dei­xa­va la dic­ta­du­ra i es ca­mi­na­va cap a la de­mo­crà­cia –ex­pli­ca Ca­no–, ara, el 1982, te­nim l’ar­ri­ba­da del PSOE al go­vern i vo­lem subrat­llar-la amb aquest as­pec­te ci­ne­ma­to­grà­fic que ens do­nen les cà­me­res no­ves”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.