No­ves ca­res per al 1982

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

La no­va tem­po­ra­da de Cu­én­ta­me... –la 15a– ar­ren­ca l’es­tiu del 1982 amb el Mun­di­al de fut­bol i, en la in­tra­his­tò­ria de fic­ció, el re­torn del Carlos a ca­sa des­prés del seu pas per la pre­só i la po­sa­da en mar­xa dels ne­go­cis de la Mer­ce­des en el món de la mo­da i de l’Antonio en el del vi. Re­la­ci­o­nat amb aquest úl­tim apa­reix un nou per­so­nat­ge, la Paz (Ariadna Gil, a la fo­to), una pe­ri­o­dis­ta per qui el per­so­nat­ge que in­ter­pre­ta Ima­nol Ari­as sent una gran atrac­ció. L’elenc té com a no­ve­tats Gi­nés García Millán, com el Lu­cas, un fo­tò­graf de mo­da; Ve­ró­ni­ca Ec­he­gui, que és la Cris­ti­na, una rocke­ra, o Bár­ba­ra Go­e­na­ga, una psi­cò­lo­ga amb qui el Carlos apren­drà a afron­tar les se­qüe­les de la se­va ex­pe­ri­èn­cia a la pre­só. La no­va versió de la sin­to­nia es­tà in­ter­pre­ta­da per Los Se­cre­tos, un dels grups més fa­mo­sos de l’èpo­ca. El Mi­guel (Ju­an Ec­ha­no­ve) i la Pa­qui­ta (Ana Ari­as) es di­vor­ci­en. la Inés (Pi­lar Pun­za­no) se­gueix la se­va car­re­ra d’ac­triu, ara a la te­le, i el To­ni s’en­din­sa en el món del pe­ri­o­dis­me de suc­ces­sos. L’Her­mi­nia (Ma­ría Ga­li­a­na) con­ti­nua com a guar­di­a­na de l’es­sèn­cia fa­mi­li­ar, i la pe­ti­ta, la Ma­ría (ara en­car­na­da per Pau­la Ga­lle­go), viu el seu pri­mer dra­ma: la mort del Chan­que­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.