Ceuta, com si fos Ve­ro­na

TE­LE­CIN­CO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

des­prés, per obra de Ro­bert Wi­se, en fa­mo­sa i ba­lla­ble pe­ça de cel·lu­loi­de: West Si­de story (1961). Ve­ro­na era Man­hat­tan, i les fa­mí­li­es ene­mis­ta­des, ber­gants de subur­bi.

La fór­mu­la és tan efi­ci­ent que ha anat en­co­ma­nant al­tres gè­ne­res, i per es­men­tar un exem­ple re­cent, Ava­tar (2009), de Ja­mes Ca­me­ron –i les se­ves pre­de­ces­so­res, Yu­ma (1957), de Sa­mu­el Fu­ller, Ba­llant amb llops (1990), de Ke­vin Cost­ner, o Po­ca­hon­tas (1995), de Mike Gabriel i Eric Gold­berg–, pro­po­sa­va exac­ta­ment aquest mo­del ro­màn­tic per in­se­rir-lo com a nu­cli del seu des­ple­ga­ment d’ac­ció i fan­ta­sia.

En la pro­pos­ta de Te­le­cin­co, els pro­ta­go­nis­tes de l’idil·li im­pro­ba­ble i in­con­ve­ni­ent són Javier Mo­rey (Álex Gonzá­lez), ins­pec­tor de po­li­cia que ar­ri­ba a la re­la­ció amb la llei, re­pre­sen­ten els dos mons que col·li­dei­xen al vol­tant de Mo­rey i la Fá­ti­ma. La ten­sió en­tre en Fran iMo­rey des­can­sa en l’ocul­ta mis­sió del jo­ve ins­pec­tor, que pre­tén in­ves­ti­gar les connexions del trà­fic de dro­gues i el ter­ro­ris­me is­la­mis­ta des de l’ac­ti­vi­tat d’una co­mis­sa­ria on en Fran exer­ceix de vir­rei i ha des­ple­gat un pro­gra­ma de pau so­ci­al per al bar­ri ba­sat en l’equi­li­bri en­tre ban­des ri­vals de nar­co­tra­fi­cants. En Fa­ruq, per la se­va ban­da, és un dels més des­ta­cats caps del bar­ri i exer­ceix de pa­tri­ar­ca del seu clan fa­mi­li­ar, co­sa que fa que man­tin­gui un tens con­flic­te amb la se­va ger­ma­na, en­tos­su­di­da a apar­tar els jo­ves d’aques­ta sin­gu­lar fa­ve­la his­pa­no­a­fri­ca­na del ca­mí cri­mi­nal a què els con­dem­nen per­so­nat­ges com en Ra­fuq.

L’afany de la Fá­ti­ma per re­sol­dre la des­a­pa­ri­ció del seu al­tre ger­mà, l’ado­les­cent Ab­du, del qual no hi ha no­tí­ci­es des de fa tres me­sos, se­rà l’es­pur­na que po­si en mar­xa l’ac­ció de la sè­rie. Mo­rey sos­pi­ta que en Fran i els seus ho­mes sa­ben més del que di­uen so­bre el jo­ve Ab­du, i la Fá­ti­ma sos­pe­sa si ha de con­fi­ar en el nou­vin­gut ins­pec­tor per tro­bar el seu ger­mà.

Cre­a­da per Ai­tor Ga­bi­lon­do i Cé­sar Be­ní­tez i es­cri­ta pel ma­teix Ga­bi­lon­do, Joan Bar­be­ro, Carlos Ló­pez, Ve­ró­ni­ca Fernán­dez i Su­sa­na Sánc­hez Car­va­jal, aques­ta pro­duc­ció de Te­le­cin­co i Pla­no a Pla­no pre­su­meix de ser el pri­mer

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.