L’AMOR DE L’INS­PEC­TOR MO­REY I LA MES­TRA FÁ­TI­MA, HA­BI­TANTS DE MONS OPO­SATS, TÉ LLOC EN UN AM­BI­ENT DE DRO­GUES, COR­RUP­CIÓ I GIHADISME

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

co­mis­sa­ria del pe­ri­llós bar­ri de Ceuta per tre­ba­llar de for­ma en­co­ber­ta per al CNI, i Fá­ti­ma Ben Ba­rek (Hi­ba Abouk), pro­fes­so­ra mu­sul­ma­na d’un cen­tre cí­vic, que de­tes­ta l’ex­tre­mis­me is­la­mis­ta tan ín­ti­ma­ment lli­gat al crim or­ga­nit­zat de Ceuta, del qual el seu ger­mà Fa­ruq ben Ba­rek (Ru­bén Cor­ta­da) és lí­der al bar­ri del Prín­ci­pe.

En Fa­ruq i Fran­cis­co Peyón (Jo­sé Co­ro­na­do), un po­li­cia de mè­to­des ex­pe­di­tius i he­te­ro­do­xa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.