Dis­sab­te 1

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

14.25 ES­TATS UNITS DIR.: RO­BERT MULLIGAN. INT.: GRE­GORY PECK, JOHN MEGNA, FRANK OVERTON. En una pe­ti­ta lo­ca­li­tat del sud dels Es­tats Units, les au­to­ri­tats acu­sen un ho­me ne­gre de vi­o­la­ció. Mal­grat l’opo­si­ció de tot el po­ble, un jo­ve ad­vo­cat el de­fen­sa­rà. 15.00 ES­TATS UNITS DIR.: BREN­DA CHAPMAN. INT.: KELLY MACDONALD, BILLY CON­NOLLY. Me­ri­da, la fi­lla dels reis, és una hà­bil ar­que­ra que de­ci­deix tren­car amb un an­tic cos­tum sa­grat. La no­ia hau­rà d’afron­tar grans pe­rills abans d’apren­dre què és la va­len­tia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.