Un dijous ne­gre

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

Hi ha di­es ne­gres en tots els gre­mis, fa­mí­li­es i con­fra­ri­es de pes­ca­dors. Aquest dijous pas­sat va ser una jor­na­da ad­ver­sa per als mit­jans de co­mu­ni­ca­ció. A Ma­drid, Pe­dro J. Ra­mí­rez aban­do­na­va la se­va cri­a­tu­ra, el di­a­ri El Mun­do, i in­ter­rom­pia una ful­gu­rant car­re­ra pro­fes­si­o­nal ini­ci­a­da a les pà­gi­nes del Nor­te De­por­ti­vo, un set­ma­na­ri na­var­rès ja des­a­pa­re­gut en què l’ales­ho­res es­tu­di­ant va fir­mar les se­ves pri­me­res crò­ni­ques. A Ca­ta­lu­nya, tant TV3 i les se­ves ca­de­nes com Ca­ta­lu­nya Rà­dio van anar a la va­ga per ra­ons es­tric­ta­ment la­bo­rals i van dei­xar la se­va pro­gra­ma­ció en rè­gim de mí­nims.

Tots dos epi­so­dis de­no­ten la mala sa­lut dels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció (i al­gu­na co­sa més). A Pe­dro J. Ra­mí­rez l’han per­dut els deu­tes que acu­mu­la­va l’em­pre­sa, Uni­dad Edi­to­ri­al, deu­tes fa­ra­ò­nics, sen­se els quals el pre­si­dent Ra­joy tam­poc no s’hau­ria po­gut co­brar el cap del pe­ri­o­dis­ta que va so­mi­ar po­sar i treu­re reis. I als tre­ba­lla­dors de TV3 els pe­sa una re­duc­ció de sous del 13%, se­gons in­for­ma­va l’Ara, que ci­ta fonts del co­mi­tè d’em­pre­sa de la cor­po­ra­ció.

Ja en­ten­dreu que la pos­si­bi­li­tat que El Mun­do des­a­pa­re­gui o es fu­si­o­ni amb una al­tra cap­ça­le­ra ma­dri­le­nya i que als tre­ba­lla­dors de TV3 els re­bai­xin el sou no pro­vo­qui ale­gria en­tre els que vi­vim del pe­ri­o­dis­me, per­què són du­es no­tí­ci­es que fan pu­dor d’aco­mi­a­da­ments. Es­tà des­a­pa­rei­xent un pai­sat­ge pe­ri­o­dís­tic en el qual ca­pi­tals com Ma­drid i Bar­ce­lo­na te­ni­en mit­ja dot­ze­na de cap­ça­le­res. Oa­que­lla eu­fò­ria i ge­ne­ro­si­tat de mit­jans amb què va néi­xer i, so­bre­tot, es va desen­vo­lu­par TV3.

Si apar­tem el cal­ze de gre­mi, pro­fes­sió i cas­ta, si dei­xem de ban­da (per avui) la mort del pe­ri­o­dis­me i al­gu­nes nos­tàl­gi­es com­pren­si­bles, que­da una re­fle­xió: és ac­cep­ta­ble que els mit­jans in­for­mem tan mala­ment so­bre les nos­tres co­ses?

Des­prés de tan­tes i tan­tes llo­es al pe­ri­o­dis­me d’in­ves­ti­ga­ció, al quart po­der i a Billy Wil­der, la sor­ti­da de Pe­dro J. Ra­mí­rez del di­a­ri El Mun­do –cone­gu­da di­me­cres a la nit i con­tras­ta­ble amb al­menys du­es fonts– no me­rei­xia ni una lí­nia al di­a­ri de dijous.

La va­ga de TV3 tam­poc no es va ex­pli­car, tret de l’es­ca­ri­da ob­vi­e­tat de dir que es­tem en va­ga. Sen­se gai­res da­des, de ma­ne­ra que l’au­di­èn­cia no te­nia la in­for­ma­ció in­dis­pen­sa­ble

ELS MIT­JANS VI­VIM DE LA IN­FOR­MA­CIÓ I SE SU­PO­SA QUE DE LA RE­A­LI­TAT, PERÒ SEMBLEM ES­PE­CI­A­LIS­TES A GI­RAR-HI L’ES­QUE­NA I A IN­FOR­MAR MALA­MENT DE NOS­AL­TRES

per de­ci­dir si es trac­ta­va d’una va­ga des­pro­por­ci­o­na­da o jus­ti­fi­ca­dís­si­ma. I, en ai­xò, tots els mit­jans hem pe­cat del ma­teix...

Sí, són mals temps i hi ha mol­ta cri­si. Que els ho di­guin als cen­te­nars de lli­cen­ci­ats que sur­ten de les fa­cul­tats, con­dem­nats per en­da­vant a no tre­pit­jar una redac­ció... El fet pa­ra­do­xal és que els pe­ri­o­dis­tes gi­rem l’es­que­na a la re­a­li­tat –vi­vim o no, d’aques­ta re­a­li­tat?– i ens es­ti­mem més mi­rar al pas­sat. Qui­na pa­ra­do­xa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.