Diu­men­ge 2

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

17.30 EUA DIR.: JIM WYNORSKI. INT.: COS­TES MANDYLOR, LINDEN ASHBY, NIA PEEPLES. El Go­vern dels EUA en­car­re­ga a John Decket, el mi­llor es­ca­la­dor del pa­ís, que reu­nei­xi un equip i es­ca­li el K-2 a fi de lo­ca­lit­zar un dis­po­si­tiu per ac­ti­var sa­tèl·lits nu­cle­ars ro­bat en una base de l’ONU.

15.00 EUA DIR.: BRYAN SIN­GER. INT.: NIC­HO­LAS HOULT, ELE­A­NOR TOMLINSON. La pau en­tre els hu­mans i els ge­gants ar­ri­ba a la se­va fi quan aquests se­gres­ten una prin­ce­sa. Un grup de va­lents, en­cap­ça­lat per un jo­ve gran­ger, in­ten­ta­rà res­ca­tar-la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.