De se­cun­da­ris a pro­ta­go­nis­tes

ELS IN­TÈR­PRETS IN­DIS GUA­NYEN QUO­TA DE PAN­TA­LLA EN LA FIC­CIÓ NORD-AME­RI­CA­NA. MINDY KALING ÉS LA PRI­ME­RA AC­TRIU D’ORI­GEN IN­DI QUE HA PAS­SAT DE TE­NIR UN PA­PER DE RE­PAR­TI­MENT A PRO­TA­GO­NIT­ZAR LA SE­VA PRÒ­PIA SÈ­RIE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

Di­ver­ti­da, amb èxit, po­lí­ti­ca­ment in­cor­rec­ta i, sí, d’ori­gen in­di. Mindy Kaling és la no­va ad­qui­si­ció de Cos­mo­po­li­tan. La se­va sè­rie, The Mindy pro­ject (els dijous a les 21.40 ho­res), és un còc­tel amb el ro­man­ti­cis­me de

Di­a­rio de una doc­to­ra, el par­ti­cu­lar hu­mor de Girls i un toc de l’Ín­dia més nord-ame­ri­ca­na.

I és que en un pa­ís on 18,2 mi­li­ons de per­so­nes són asi­à­ti­ques, 3,2 de les quals del Sub­con­ti­nent In­di, era nor­mal que co­men­ces­sin a dei­xar-se veu­re per la pan­ta­lla. Com van fer abans al­tres mi­no­ri­es èt­ni­ques (afro­a­me­ri­cans, his­pans...), els in­dis es­tan gua­nyant pre­sèn­cia a les te­le­vi­sió nord-ame­ri­ca­nes amb pa­pers més com­pli­cats i llargs, ca­da ve­ga­da més re­als.

Mindy Kaling, a més de ser la guio­nis­ta i di­rec­to­ra de la sè­rie, dó­na vi­da a Mindy La­hi­ri, una gi­ne­cò­lo­ga sol­te­ra de No­va York que bus­ca l’amor tant sí com no.

Quan el seu nò­vio es ca­sa amb una al­tra –més al­ta, més ros­sa i més pri­ma–, la doc­to­ra de­ci­deix can­vi­ar la se­va vi­da. Com Brid­get Jo­nes, es pro­po­sa apri­mar­se, dei­xar d’em­bor­rat­xar-se, con­ti­nu­ar igual de fa­bu­lo­sa i tro­bar l’ho­me per­fec­te per ca­sar-se i te­nir (quatre) fills.

Fa­nà­ti­ca de les pel·lí­cu­les ro­màn­ti­ques, cer­ca el seu Tom Hanks a Tens un e-mail. El pri­mer lloc per tro­bar-lo és la clí­ni­ca en què és sò­cia, on no fal­ten dos gua­pos (i sol­ters) obs­te­tres. Un d’ells és Danny Cas­te­lla­no, un doc­tor en­tre amic i ene­mic que fa sal­tar es­pur­nes. Ch­ris Mes­si­na, més cone­gut pel seu pa­per a The news­ro­om, és l’en­car­re­gat de do­nar-li vi­da.

Pre­ci­sa­ment, a la sè­rie de l’HBO tro­bem un al­tre fa­mós ac­tor in­di. Dev Pa­tel, bri­tà­nic d’as­cen­dèn­cia de Gu­ja­rat (re­gió a l’oest de l’Ín­dia), va sal­tar a la fa­ma com a pro­ta­go­nis­ta de la pel·lí­cu­la Slum­dog mi­lli­o­nai­re. A The news­ro­om (Ca­nal+, 13.40 ho­res) dó­na vi­da aNe­al Sam­pat, pe­ri­o­dis­ta en pràc­ti­ques que s’en­car­re­ga del man­te­ni­ment de la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.