Di­marts 4

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

20.15

EUA DIR.: A. JANKEL ROCKY MOR­TON. INT.: DEN­NIS QU­AID, MEG RYAN. Dex­ter Cor­nell, pro­fes­sor d’uni­ver­si­tat, hau­rà de re­sol­dre el mis­te­ri d’un as­sas­si­nat: el seu. Cor­nell des­per­ta des­prés d’una nit de gres­ca i se sent malalt i des­co­breix que ha es­tat en­ve­ri­nat i tan sols li que­den 36 ho­res.

16.00 ES­TATS UNITS DIR.: TOM DEY. INT.: MATT­HEW MCCO­NAUG­HEY, SA­RAH JES­SI­CA PARKER. En Tripp és un noi que ja té 35 anys i com es re­sis­teix a aban­do­nar el niu fa­mi­li­ar, els seus pa­res con­trac­ten una do­na per­què el con­ven­ci que s’ha d’in­de­pen­dit­zar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.