Dijous 6

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

15.35 ES­TATS UNITS DIR.: ANDY TEN­NANT. INT.: RE­E­SE WITHERSPOON, JOSH LU­CAS, PA­TRICK DEMPSEY. La Me­la­nie és una jo­ve dis­se­nya­do­ra de No­va York, ori­gi­nà­ria del sud, que acon­se­gueix con­que­rir l’Andrew, el sol­ter més desit­jat. Però abans hau­rà de tor­nar a Ala­ba­ma a re­sol­dre un as­sump­te.

16.00 EUA DIR.: TIM BUR­TON. INT.: MARK WAHLBERG, TIM ROTH, HE­LE­NA BONHAM CAR­TER. L’ar­ri­ba­da sob­ta­da d’un ho­me a un món on els si­mis ma­nen i els ho­mes són pu­ra­ment i sim­ple­ment es­claus can­via to­tal­ment l’or­dre de les co­ses.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.