Kiko i Bu­e­na

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

Però hi ha per­so­nes molt es­ti­ra­des ar­reu: surt a la pa­les­tra un al­tre Kiko, Kiko Hernández, sem­bra­dor de zit­zà­nia pro­fes­si­o­nal a Sál­va­me i de­nun­cia –ad­vo­cat de po­bres– que Bu­e­na­fu­en­te i Ber­to es van bur­lar de gust de Kiko Ri­ve­ra als seus mor­ros. O si­gui, que els uns s’en­fa­den per­què con­si­de­ren que la pre­sèn­cia de Kiko Ri­ve­ra em­bru­ta i de­gra­da el pro­gra­ma, i els al­tres per­què con­si­de­ren que el pro­gra­ma es bur­la de i de­gra­da Kiko Ri­ve­ra. Buf, qui­nes ga­nes d’ofen­dre’s, tots!

Els con­vi­dats d’un pro­gra­ma d’hu­mor no sem­pre han d’agra­dar per for­ça a tot el pú­blic. De fet, quan Bu­e­na­fu­en­te con­vi­da al­guns amics ac­tors, so­len ser més avor­rits que Kiko Ri­ve­ra, per­què vé­nen a ven­dre el seu pro­duc­te més que no pas a riu­re’s de si ma­tei­xos, que és l’únic que de de­bò agra­ei­xo. De to­ta ma­ne­ra, l’as­sig­na­tu­ra de l’hu­mor es­tà aprovada amb no­ta en el pro­gra­ma En el ai­re, amb un Bu­e­na més re­la­xat i en­tra­nya­ble que mai i un Ber­to d’allò més cor­ro­siu.

Per ai­xò no crec que la pre­sèn­cia d’un de­ter­mi­nat con­vi­dat cons­ti­tu­ei­xi un pe­rill per al pro­gra­ma. O han de ve­nir ca­da dia pre­mis No­bel, ca­te­drà­tics, ar­tis­tes de re­nom, Pun­set, mú­sics de ca­te­go­ria, li­te­rats eru­dits, Sabina, ci­ne­as­tes pre­mi­ats o San­ti­a­go Se­gu­ra? La gran­de­sa d’un pro­gra­ma es me­su­ra per la capa­ci­tat que té d’as­seu­re a la tau­la qual­se­vol ti­pus de per­so­na, de mou­re’s en tots els re­gis­tres. Ai­xò ens dó­na me­su­ra de la se­va so­li­de­sa: no de­pen­dre dels mè­rits dels con­vi­dats, si­nó de la prò­pia capa­ci­tat de treu­re’ls-en suc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.