L’al­tre fi­nal de ‘Vent­del­plà’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

Be­net i Jor­net diu que l’úl­ti­ma tem­po­ra­da de Vent­del­plà, en la qual no va es­tar in­vo­lu­crat, no “em va agra­dar gens; qui la va aga­far, la va des­tros­sar”. El dra­ma­turg afir­ma que l’úl­tim capí­tol d’una sè­rie “és ca­pi­tal”. “Si la base de la his­tò­ria era una do­na de Bar­ce­lo­na que se’n va a un po­ble i no li agra­den els po­bles però s’hi que­da, i des­prés té un amant que es con­ver­teix en la se­va pa­re­lla, la se­va his­tò­ria ha d’aca­bar a l’úl­tim capí­tol. La his­tò­ria del per­so­nat­ge prin­ci­pal no es pot re­sol­dre deu capí­tols abans del fi­nal. La his­tò­ria l’ha de tan­car ella. Hi ha d’ha­ver una si­tu­a­ció crí­ti­ca. A la me­va idea, l’amant d’Emma Vi­la­ra­sau s’ha­via ca­sat amb una po­li­cia i te­ni­en una cri­a­tu­ra. Ella des­co­bria que ell ana­va amb la Vi­la­ra­sau i mar­xa­va a un al­tre lloc de la Pe­nín­su­la, s’em­por­ta­va el nen i no dei­xa­va que el ve­iés. Ell i la Vi­la­ra­sau se sen­ti­en res­pon­sa­bles per­què la si­tu­a­ció era ter­ri­ble. Però la po­li­cia tor­na a Vent­del­plà per tre­ball, cau per un pre­ci­pi­ci i que­da aga­fa­da d’una roca. Es­tà a punt de mo­rir, però ar­ri­ba ell i, tot i que es pot ma­tar si bai­xa a bus­car-la i que si ella cau la se­va si­tu­a­ció que­da so­lu­ci­o­na­da, la res­ca­ta i es re­sol el con­flic­te. Ai­xò va anar fo­ra, i més co­ses”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.