De Ceuta a Lon­dres

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - Ser­gi Pà­mi­es

En­certs de la sè­rie El Prín­ci­pe, es­tre­na­da a Te­le­cin­co i en al­tres ca­nals de Me­di­a­set: la sol­vèn­cia in­ter­pre­ta­ti­va i fo­to­gè­ni­ca dels ac­tors i si­tu­ar l’ac­ció en una ciu­tat tan ci­ne­ma­to­grà­fi­ca, in­teres­sant, con­flic­ti­va i poc cone­gu­da com Ceuta. La tria de l’es­ce­na­ri per­met com­bi­nar tra­mes clàs­si­ques (cor­rup­ció, xar­xes ma­fi­o­ses de trà­fic de dro­gues, et­cè­te­ra) amb fe­nò­mens més ac­tu­als com la cap­ta­ció de gi­ha­dis­tes per la cau­sa del ter­ro­ris­me is­la­mis­ta. L’ele­ment que més mo­bi­lit­za­rà la fi­de­li­tat dels es­pec­ta­dors se­rà el re­per­to­ri d’obs­ta­cles que in­ter­ve­nen per sa­bo­te­jar l’evi­dent ten­sió se­xu­al a punt de re­sol­dre’s en­tre el nou ins­pec­tor Javier Mo­rey, in­ter­pre­tat per un Álex Gonzá­lez pec­to­ral­ment i ab­do­mi­nal­ment mo­nu­men­tal, i la pro­fes­so­ra Fá­ti­ma ben Ba­rek, in­ter­pre­ta­da per una Hi­ba Abouk que, fins ara, ha en­se­nyat molts menys en­cants que no els seus com­panys –cris­ti­ans o mu­sul­mans– de re­par­ti­ment. De­sen­certs: que els con­flic­tes es plan­te­gin amb po­ca sub­ti­le­sa i abu­sin d’in­gre­di­ents tò­pics, com si to­ta l’ener­gia i els mit­jans s’ha­gues­sin in­ver­tit en la fac­tu­ra vi­su­al i no els ha­gues­sin que­dat for­ces per ma­ti­sar els di­à­legs, acon­se­guir que les mi­ra­des i les re­la­ci­ons no si­guin tan es­te­re­o­ti­pa­des i que a les es­ce­nes d’ac­ció l’es­pec­ta­dor no ha­gi de fin­gir que no s’ado­na de les li­mi­ta­ci­ons en l’efec­te de ver­sem­blan­ça.

Coin­ci­dint amb l’èxit d’aques­ta es­tre­na, s’han fet pú­blics els pri­mers di­nou se­gons del trài­ler de la no­va tem­po­ra­da de 24, que la ca­de­na Fox es­tre­na­rà el 5 de maig. Des­crip­ció: ve­iem una ban­de­ra bri­tà­ni­ca i, rà­pi­da­ment, la cà­me­ra gi­ra i ens ado­nem que és un ta­xi bol­cat a cau­sa d’una ex­plo­sió. Hi ha una mo­to en fla­mes, fum i se sen­ten ex­plo­si­ons. La gent, des­es­pe­ra­da i ata­ca­da per un pà­nic in­con­tro­la­ble,

JACK BAUER NO HA CAN­VI­AT, TÉ LA MA­TEI­XA MI­RA­DA DE JUSTICIER ESCÈPTIC, DE­TER­MI­NAT I AS­SAS­SÍ, I DUU TE­XANS, JA­QUE­TA DE CUIR I L’ELE­MENT QUE L’IDEN­TI­FI­CA MÉS BÉ: UNA PIS­TO­LA

cor­re amunt i avall. La cà­me­ra se cen­tra en la fi­gu­ra de Jack Bauer, que avan­ça men­tre aju­da una do­na que, d’en­tra­da, no re­co­nei­xem. Des­prés de tots els anys que fa que es­pe­rem que tor­ni, Jack Bauer no ha can­vi­at. Té la ma­tei­xa mi­ra­da de justicier escèptic, de­ter­mi­nat i as­sas­sí. Duu te­xans, ja­que­ta de cuir i l’ele­ment que l’iden­ti­fi­ca més bé: una pis­to­la. Ara, grà­ci­es a la pre­sèn­cia d’una ca­bi­na te­le­fò­ni­ca tí­pi­ca­ment an­gle­sa, con­fir­men que l’es­ce­na trans­cor­re a Lon­dres, una ciu­tat ata­ca­da pel ter­ro­ris­me. Re­co­nei­xem la no­ia que, amb di­fi­cul­tat, avan­ça en­tre les fla­mes. És Ch­loe O’Bri­an, l’ana­lis­ta de la UAT que tan­tes ho­res de glò­ria ha­via do­nat a les tem­po­ra­des an­te­ri­ors. Bauer avan­ça amb di­fi­cul­tat i, sen­se que pu­guem sa­ber per què ni con­tra qui, dispara cinc trets i cri­da. I ales­ho­res, com un es­quer in­su­por­ta­ble que ens re­cor­da tots els me­sos, les set­ma­nes, els di­es i els mi­nuts que fal­ten fins el 5 de maig, apa­rei­xen les lle­tres de la ca­re­ta d’una de les grans sè­ri­es d’ac­ció de la his­tò­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.