Un he­reu rup­tu­ris­ta per a ‘La Ri­e­ra’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

“Be­net i Jor­net ha cre­at es­co­la, ha obert ca­mí i les se­ves in­flu­èn­ci­es són múl­ti­ples. Ha mar­cat un es­til, ja si­gui per con­ti­nu­ar-lo o per opo­sar-t’hi, com tots els mes­tres”, ex­pli­ca el tam­bé dra­ma­turg Da­vid Pla­na (Man­lleu, 1969), que en aquests mo­ments és l’he­reu de Be­net i Jor­net a les so­bre­tau­les de TV3. Per­què de Da­vid Pla­na és la idea ori­gi­nal de La Ri­e­ra, i ell en­cap­ça­la un equip de guio­nis­tes on fi­gu­ren al­tres au­tors te­a­trals com Marta Buc­ha­ca, Cris­ti­na Cle­men­te o Gui­llem Clua i amb el qual ja ha cre­at més de 800 capí­tols.

Pla­na va tre­ba­llar amb Be­net i Jor­net a Vent­del­plà i el co­neix bé. “Té ca­ràc­ter. Ens ba­ra­llà­vem molt i cre­à­vem molt. En guar­do un bon re­cord”, ex­pli­ca. I diu que el ve­te­rà dra­ma­turg té un es­til que es ca­rac­te­rit­za “per una es­pe­ci­al pre­di­lec­ció per ex­pli­car his­tò­ri­es, sem­pre hi ha una ur­gèn­cia per nar­rar, mol­tes ve­ga­des his­tò­ri­es més grans que la vi­da ma­tei­xa”. “És un cre­a­dor amb per­so­na­li­tat molt for­ta i les se­ves sè­ri­es són molt re­co­nei­xi­bles per­què te­nen aques­ta per­so­na­li­tat, sen­ti­ments molt ex­trems, pas­si­ons, or­gull, ho­nes­te­dat, tra­ï­ci­ons i fi­de­li­tats. Són his­tò­ri­es de co­lors vius, in­ten­sos”, afe­geix.

I re­co­neix que ell ha in­ten­tat tren­car, cre­ar un nou es­til, “en­ca­ra que cre­ar del no-res és im­pos­si­ble i se­gur que es veu la se­va in­flu­èn­cia”. I el que vo­lia tren­car era, diu, que a les sè­ri­es de Be­net i Jor­net “a un per­so­nat­ge po­si­tiu no li veu­ri­es fer res re­pro­va­ble, es­ta­ven molt mar­cats”. “En can­vi, a La Ri­e­ra vam bus­car que els per­so­nat­ges bas­cu­les­sin mo­ral­ment molt en­tre el bé i el mal. Com a es­pec­ta­dor és més per­tor­ba­dor que l’he­roi tin­gui al­gu­na ca­rac­te­rís­ti­ca ter­ri­ble, ne­ga­ti­va, que creï re­buig. Els per­so­nat­ges am­bi­gus t’obli­guen a po­si­ci­o­nar-te”.

Els pro­ta­go­nis­tes de la te­le­no­vel·la La Ri­e­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.