El re­torn de les mal­va­des

ELS DA­LLAS’ DINASTIA’ TO­TES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

es van aco­mi­a­dar. Té girs, té dra­ma i, so­bre­tot, té ba­ra­lles de ga­tes, que són com l’eli­xir de la vi­da per als nos­tàl­gics.

Com qual­se­vol sè­rie mo­der­na com cal, el seu ar­gu­ment no es con­for­ma a mos­trar en­fron­ta­ments ca­da set­ma­na i el seu punt de partida és una mi­ca més tor­tu­ós i s’ins­pi­ra en El com­te de Mon­te­cris­to. Aman­da Clarke ja fa tres anys que es­tà ins­tal·la­da a la lu­xo­sa zo­na dels Hamp­tons, on es­ti­ue­ja la jet set no­va­ior­que­sa, fent-se pas­sar per una no­va ri­ca ano­me­na­da Emily Thor­ne. Però el seu ve­ri­ta­ble ob­jec­tiu és po­sar fi als Gray­son, la fa­mí­lia que va acu­sar in­jus­ta­ment el seu pa­re de ter­ro­ris­ta i que li va ar­ru­ï­nar la vi­da per sem­pre. I el seu pla, de mo­ment, es­tà avan­çant de mi­ca en mi­ca. Des­prés d’es­ca­lar po­si­ci­ons en l’eli­tis­ta so­ci­e­tat lo­cal, ar­ren­ca la ter­ce­ra tem­po­ra­da por­tant un ves­tit de nú­via quan, de sob­te, rep dos trets. Com hau­rà ar­ri­bat a aquest punt? Els nous epi­so­dis ho ani­ran des­ve­lant.

Aquest avan­ça­ment tan su­cós ser­veix tant de gan­xo com de de­cla­ra­ció d’in­ten­ci­ons. Des­prés de per­dre’s en el seu se­gon any en­tre ma­cro­cons­pi­ra­ci­ons i amb l’Aman­da sen­se un rumb fix, la sè­rie pro­met tor­nar a les se­ves ar­rels, les que va he­re­tar de Dinastia, Da­llas i Fal­con Crest. Pot ser que to­tes aques­tes sè­ri­es tin­gues­sin les se­ves tra­mes con­tro­ver­ti­des. No­més cal re­cor­dar aque­lla

CRE­A­DOR DE ‘ HA ABAN­DO­NAT LA SÈ­RIE I EL RE­LLEU VE AMB EM­PEN­TA: LA TEM­PO­RA­DA AR­REN­CA AMB LA PRO­TA­GO­NIS­TA VES­TI­DA DE NÚ­VIA I RE­BENT DOS TRETS

gran es­ta­fa que va viu­re to­ta una ge­ne­ra­ció quan Pa­trick Duffy va vo­ler tor­nar a Da­llas: Bobby Ewing va apa­rèi­xer a la dut­xa i van fin­gir que la no­ve­na tem­po­ra­da ha­via es­tat un som­ni per fer-lo re­suss­ci­tar d’en­tre els morts. Però el fet pri­mor­di­al era veu­re les

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.