Dis­sab­te 8

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

18.10

EUA DIR.: CA­ME­RON CROWE. INT.: TOM CRUI­SE, RENÉE ZELLWEGER. Jerry Ma­gui­re és un cí­nic i am­bi­ci­ós re­pre­sen­tant d’es­por­tis­tes pro­fes­si­o­nals que és al cim de l’èxit. Un dia té una cri­si i de­ci­deix es­criu­re una de­cla­ra­ció de prin­ci­pis. El des­pat­xen i tor­na­rà a co­men­çar de ze­ro. 18.30 FRA/ITA DIR.: AN­DRÉ HUNEBELLE. INT.: JE­AN MARAIS, LO­UIS DE FUNÈS. El mal­vat cri­mi­nal Fan­to­mas, un ho­me de mil ca­res amb capa­ci­tat per trans­for­mar-se en qual­se­vol per­so­na, des­co­breix que un pe­ri­o­dis­ta ha pu­bli­cat una en­tre­vis­ta fal­sa amb ell i ini­cia la re­ven­ja.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.