Re­cor­dar el pas­sat

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

No di­ré que vaig sal­tar de goig, però sí d’en­tu­si­as­me, quan em vaig as­sa­ben­tar de l’exis­tèn­cia de So­mos­do­cu­men­ta­les.es, el web cre­at per RTVE que po­sa a dis­po­si­ció de la ciu­ta­da­nia els seus va­lu­o­sos fons au­di­o­vi­su­als. Cal­drà re­cór­rer a in­ter­net, als in­qui­e­tants smartp­ho­nes, a les tau­le­tes i als te­le­vi­sors con­nec­tats per veu­re’ls, però fins ara aquest ri­quís­sim ja­ci­ment no es­ta­va al nos­tre abast.

Po­ques pel·lí­cu­les hi hau­rà en la his­tò­ria del ci­ne­ma tan fa­mo­ses i pot­ser tan poc vis­tes com Un per­ro an­da­luz, l’obra de Luis Buñu­el i Sal­va­dor Da­lí, que no li agra­da­va a Fe­de­ri­co García Lor­ca per­què pen­sa­va que es re­fe­ria a ell, en­ca­ra que, en re­a­li­tat i mal­grat el seu tí­tol, l’es­trany ar­te­fac­te ni par­la de gos­sos ni par­la d’an­da­lu­sos ni par­la de po­e­tes. Tam­poc no par­la de gai­re­bé res que a l’es­pec­ta­dor se li pu­gui ocór­rer abans de vi­si­o­nar-la, ja que en de­fi­ni­ti­va es trac­ta del re­flex d’un se­guit de so­mi­e­jos i de­li­ris d’un Buñu­el en­tos­su­dit a acre­di­tar-se com a sur­re­a­lis­ta a Pa­rís, per a la qual co­sa, per cert, va ne­ces­si­tar l’aju­da de la se­va ma­re, que va po­sar les 25.000 pes­se­to­nes que va cos­tar l’in­vent, cir­cums­tàn­cia més avi­at bur­ge­sa que no pas sur­re­a­lis­ta.

Doncs bé, el fa­mós bu­nyol, con­si­de­rat obra cab­dal del sur­re­a­lis­me ci­ne­ma­to­grà­fic, es po­drà vi­si­o­nar en aquest nou web que RTVE aca­ba de po­sar en mar­xa, des­prés de di­gi­ta­lit­zar més de 5.000 pro­duc­ci­ons au­di­o­vi­su­als del seu in­son­da­ble ar­xiu. Un chi­en an­da­lou, tí­tol ori­gi­nal de la pel·lí­cu­la de Buñu­el, es­tà in­clo­sa en l’es­pai de fil­mo­te­ca, com n’hi ha al­tres de de­di­ca­des a pro­duc­ci­ons do­cu­men­tals, en­tre­vis­tes i fins i tot el No-Do, aquell no­ti­ci­a­ri do­cu­men­tal que ve­hi­cu­la­va les glò­ri­es del fran­quis­me i ca­lia em­pas­sar-se, t’agra­dés o no, ca­da ve­ga­da que ana­ves al ci­ne­ma a una sessió do­ble, du­es pel·lis per la ma­tei­xa en­tra­da en­tre les quals, com la ro­dan­xa de mor­ta­del·la ràn­cia dels temps de la car­ti­lla de ra­ci­o­na­ment, es­ta­va in­crus­tat aquell pa­ne­gí­ric del Cau­di­llo pes­cant cat­xa­lots i en­trant a les ca­te­drals so­ta pal·li.

En aquells anys d’es­com­bra­ri­es i fer­ro co­lat, l’es­tu­pi­de­sa del rè­gim fins i tot su­pera­va la se­va cru­el­tat i des­po­tis­me, i els in­de­fen­sos es­pec­ta­dors que acu­di­en a les sa­les de ci­ne­ma a veu­re pel·lí­cu­les con­ve­ni­ent­ment cen­su­ra­des, no te­ní­em cap al­tre re­mei

DI­GI­TA­LIT­ZA­CIÓ DELS AR­XIUS DE RTVE PO­SA AL NOS­TRE ABAST UN JA­CI­MENT DO­CU­MEN­TAL DE GRAN VA­LOR IN­FOR­MA­TIU PER NO OBLI­DAR EL PAS­SAT I LES SE­VES TRAGÈDIES

que en­go­lir la pur­ga, com s’en­go­lia l’oli de ri­cí tan apre­ci­at per les hor­des fa­lan­gis­tes en les se­ves in­cur­si­ons a la re­cer­ca de des­a­fec­tes al rè­gim. Ara aquell no­ti­ci­a­ri és una pro­va de càr­rec d’aque­lla es­tu­pi­de­sa desfermada.

Si és cert que els po­bles que obli­den el seu pas­sat es­tan con­dem­nats a re­pe­tir les se­ves tragèdies, l’ac­cés a les fonts do­cu­men­tals de RTVE ens pro­por­ci­o­na­rà una va­cu­na d’am­pli es­pec­tre per no obli­dar el nos­tre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.