Diu­men­ge 9

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

16.00

EUA/CAN DIR.: STE­VEN SPIELBERG. INT.: ERIC BANA, DANIEL CRAIG. El 1972 di­ver­sos at­le­tes is­ra­e­li­ans que ha­vi­en de com­pe­tir en els Jocs Olím­pics de Mu­nic van ser as­sas­si­nats. Is­ra­el va en­vi­ar cinc agents per­què eli­mi­nes­sin els ter­ro­ris­tes de l’or­ga­nit­za­ció Se­tem­bre Ne­gre, au­tors de la ma­tan­ça. 19.20 EUA DIR.: JOHN STURGES. INT.: CLINT EASTWO­OD, RO­BERT DUVALL, JOHN SAXON. Un aca­ba­lat aris­tò­cra­ta nord-ame­ri­cà ano­me­nat Frank Har­lam con­trac­ta els ser­veis d’un pis­to­ler ro­da­món, Joe Kidd, per­què eli­mi­ni un grup de pis­to­lers me­xi­cans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.