Fans al res­cat de Ve­ro­ni­ca Mars

ELS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

aques­ta xi­fra van ob­te­nir en­tra­des do­bles per a la pre­es­tre­na a Los An­ge­les, No­va York o Aus­tin (Te­xas). Si el nom­bre su­pera­va el mi­ler, els fans te­ni­en un per­so­nat­ge amb el nom que tri­es­sin; i la per­so­na que va do­nar la xi­fra més al­ta (10.000 dò­lars) va acon­se­guir un ca­meo, amb fra­se per als pro­ta­go­nis­tes in­clo­sa. Tot és poc per als marsh­ma­llows (mal­vins en ca­ta­là, és el nom que es dó­na als in­con­di­ci­o­nals de Mars apro­fi­tant el joc de pa­rau­les en­tre el cognom de la pro­ta­go­nis­ta i el dolç: marsh­ma­llow).

Què té que en­gan­xa? La sob­ta­da can­cel·la­ció va dei­xar Ve­ro­ni­ca re­nyi­da amb Lo­gan Ec­holls, l’exa­mic i ex­nò­vio amb qui hi va ha­ver tres tem­po­ra­des de ba­ra­lles, mo­ments ro­màn­tics, dra­mes fa­mi­li­ars (de tots dos) i rup­tu­res d’al­tres re­la­ci­ons per es­tar junts. Els marsh­ma­llows vo­li­en un fi­nal fe­liç i ho han acon­se­guit. Els més de cinc mi­li­ons de dò­lars re­cap­tats com­pli­ran el seu som­ni el pro­per 14 de març als ci­ne­mes dels EUA.

Apro­fi­tant la ti­ra­da i el pú­blic que la ros­sa de­tec­ti­va sem­bla re­te­nir, la ca­de­na ame­ri­ca­na CW ha de­ci­dit fer un spin-off uti­lit­zant per­so­nat­ges i lo­ca­lit­za­ci­ons de Nep­tu­ne, la fic­tí­cia ciu­tat de Ca­li­fòr­nia on es desen­vo­lu­pa­va la sè­rie. A aquest cos­tat del bas­sal, Di­vi­nity re­me­mo­ra des del prin­ci­pi les aven­tu­res ado­les­cents de Mars a l’ho­ra de l’es­mor­zar. I, sens dub­te, la pel·lí­cu­la que s’es­tre­na el mes que ve.

El fe­no­men fan no és nou. Tam­poc no ho són el fi­nan­ça­ment mit­jan­çant pe­ti­tes apor­ta­ci­ons d’obres au­di­o­vi­su­als –a Es­pa­nya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.