Di­lluns 10

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

15.00

EUA DIR.: KATHRYN BIGELOW. INT.: JES­SI­CA CHASTAIN, JO­EL EDGERTON, CH­RIS PRATT. Des­prés de di­ver­sos anys d’in­ves­ti­ga­ció de la CIA, que va in­clou­re tor­tu­res de di­ver­sos pre­so­ners a l’Af­ga­nis­tan, el pre­si­dent dels Es­tats Units, Ba­rack Oba­ma, dó­na el vis­ti­plau a l’ope­ra­ció mi­li­tar que eli­mi­na el cap d’Al-Qai­da, Os­sa­ma bin La­den.

19.50

EUA DIR.: MAR­TIN CAMP­BELL. INT.: AN­GE­LI­NA JO­LIE, CLIVE OWEN. La vi­da aco­mo­da­da de Sa­rah Jor­dan fa un gir in­es­pe­rat quan co­neix Nick Ca­la­han, un met­ge que tre­ba­lla en pro­gra­mes d’aju­da al ter­cer món.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.