Di­marts 11

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS - Aquí.

14.35

EUA DIR.: MAR­TIN SCOR­SE­SE. INT.: ELLEN BURSTYN, AL­FRED LUTTER, KRIS KRISTOFFERSON, DI­A­NE LADD. Ellen Burstyn es va em­por­tar l’Oscar per aques­ta emo­ti­va

nord-ame­ri­ca­na so­bre una ví­dua i el seu precoç fill pe­tit. Una jo­ia obli­da­da en la fil­mo­gra­fia de Scor­se­se.

19.35 EUA DIR.: STE­VEN SPIELBERG. INT.: LE­O­NAR­DO DICA­PRIO, TOM HANKS. Frank Abag­na­le es va fer pas­sar per pilot, met­ge, ad­vo­cat i pro­fes­sor men­tre co­bra­va mi­li­ons fal­si­fi­cant ta­lons. I tot ai­xò molt abans de com­plir els 21 anys.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.