Tor­na l’ho­me

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

Jo­sé Co­ro­na­do ha tor­nat a la te­le per fer el pa­per de Fran, un po­li­cia cor­rup­te (o no), un dels tres pro­ta­go­nis­tes de El Prín­ci­pe. A la sè­rie de Te­le­cin­co es­tre­na­da di­marts pas­sat, el gua­po i ma­dur Co­ro­na­do s’en­fron­ta amb un al­tre gua­po, tot i que en­ca­ra sen­se ma­du­rar, Álex Gonzá­lez, que in­ter­pre­ta Mo­rey, un agent del CNI (Cen­tre Na­ci­o­nal d’In­tel·li­gèn­cia) in­fil­trat a la co­mis­sa­ria d’El Prín­ci­pe, un bar­ri de Ceuta. Álex és l’ex­nò­vio, en la vi­da re­al, de l’ac­triu Adri­a­na Ugar­te, pro­ta­go­nis­ta d’El ti­em­po en­tre cos­tu­ras. En l’exi­to­sa sè­rie d’Antena 3, Ugar­te in­ter­pre­ta­va Sira Qui­ro­ga, una apo­ca­da co­si­do­ra em­pe­sa a un amor foll amb Ra­mi­ro, un se­duc­tor que en­car­na­va l’ac­tor cu­bà Ru­bén Cor­ta­da, com­pany de Co­ro­na­do i Gonzá­lez a El Prín­ci­pe, on in­ter­pre­ta al dolent Fa­ruq ben Ba­rek.

Cor­ta­da, que va co­men­çar com a mo­del, té àni­ma ca­ri­be­nya i mi­ra­da fe­li­na; és un se­duc­tor en to­ta re­gla i fins i tot Co­ro­na­do ma­teix ha de­cla­rat que el tro­ba tan atrac­tiu que ha co­men­çat a dub­tar de la se­va prò­pia vi­ri­li­tat. Amb 29 anys i una car­re­ra aca­ba­da de co­men­çar, Cor­ta­da es­tà cri­dat a ser el nou sex sym­bol te­le­vi­siu en subs­ti­tu­ció de Mi­guel Án­gel Sil­ves­tre, més cone­gut com el Du­que de la sè­rie Sin te­tas no hay pa­ra­í­so.

Jo­sé Co­ro­na­do, ac­tor ci­ne­ma­to­grà­fic con­sa­grat, tor­na a la te­le­vi­sió amb un per­so­nat­ge que re­cor­da els que ja ha in­ter­pre­tat en el ci­ne­ma, com el Santos Tri­ni­dad de No habrá paz pa­ra los mal­va­dos. Fins ara, el seu pa­per més des­ta­cat en te­le­vi­sió era el de Luis Sanz, el redac­tor en cap del di­a­ri en què es desen­vo­lu­pa­va la sè­rie Pe­ri­o­dis­tas. En­ca­ra que la tra­ma pas­sa­va per alt les ur­gèn­ci­es pe­ri­o­dís­ti­ques i els guions dei­xa­ven molt a desit­jar, la sè­rie va ser un plan­ter del qual van sor­tir ac­tors que ales­ho­res eren des­co­ne­guts i que han aca­bat fent una car­re­ra bri­llant, com és el cas de Ma­ría Pu­jal­te, que ara tri­om­fa a TVE com a pro­ta­go­nis­ta de Los mis­te­ri­os de Lau­ra, un per­so­nat­ge als an­tí­po­des de Fran, el po­li­cia que Co­ro­na­do dó­na vi­da a El Prín­ci­pe.

La sè­rie Pe­ri­o­dis­tas es va eme­tre en­tre el 1998 i el 2002 a Te­le­cin­co i tam­bé hi van bri­llar l’ex­miss Es­pa­nya Est­her Arroyo, i els lla­vors des­co­ne­guts ac­tors Ali­cia Bor­rac­he­ro, Pe­pón Ni­e­to, Álex Án­gu­lo, Gi­nés García Millán. La sè­rie tam­bé va do­nar una opor­tu­ni­tat a Be­lén Ru­e­da, fins aquell mo­ment pre­sen­ta­do­ra i ani­ma­do­ra de pro­gra­mes. El seu ma­rit d’ales­ho­res, Daniel Éci­ja, era el cre­a­dor, pro­duc­tor, guio­nis­ta i di­rec­tor de Pe­ri­o­dis­tas. Be­lén Ru­e­da (què se’n pot dir sen­se ofen­dre els que la con­si­de­ren una bo­na ac­triu?), com Co­ro­na­do, tor­na a la te­le­vi­sió, però en un pa­per si­mi­lar: si a Pe­ri­o­dis­tas era fo­tò­gra­fa, a la B&B, la sè­rie que Te­le­cin­co es­tre­na el dia 17, és la sub­di­rec­to­ra d’una re­vis­ta de mo­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.