Ga­la re­ei­xi­da

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

men­ti­da que es no­ta, una in­ter­fe­rèn­cia mo­les­ta, un abús de la va­ni­tat. L’en­tenc: per ser ac­tor cal vo­ler cu­rar-se d’una co­sa que ens co­su­meix a tots per dins. Ser­ra no su­por­ta els ac­tors i ho diu. I els ac­tors no su­por­ten Ser­ra, ja que els treu el pa de la bo­ca. Però en fer va­ler el que diu Ser­ra –que no­més és un par­ti­cu­lar, un di­rec­tor de pel·lí­cu­les, i mi­no­ri­ta­ri i ra­ret–, els ac­tors que s’ofe­nen li es­tan do­nant la raó: en comp­tes de ser tan pi­ca­llo­sos i es­ti­rats, li hau­ri­en de riu­re la grà­cia, i a una al­tra co­sa!, sen­se res­pon­dre-li so­lem­ne­ment, com si fos el pre­si­dent de l’Aca­dè­mia de Ci­ne­ma.

M’ale­gro, d’al­tra ban­da, del pre­mi a la mi­llor pro­duc­ció te­le­vi­si­va con­ce­dit a Car­ta a Eva (di­ri­gi­da per Agustí Vi­lla­ron­ga i eme­sa l’any pas­sat per TVE), una mi­ni­sè­rie mag­ní­fi­ca que re­cons­tru­eix amb ver­sem­blan­ça i es­plèn­did re­par­ti­ment d’ac­tors la vi­si­ta d’Evi­ta Pe­rón a l’Es­pa­nya fran­quis­ta, amb una bri­llant i di­ver­ti­da re­cre­a­ció de la re­la­ció en­tre Car­men Po­lo (cons­pí­cua gar­sa de co­llars a les jo­ie­ri­es de Ma­drid) i el seu ma­rit dic­ta­dor, dig­nes d’Es­ce­nas de ma­tri­mo­nio, ai­xí com de la re­la­ció al si del ma­tri­mo­ni Pe­rón. Vaig gau­dir molt ve­ient-la, i ha es­tat un gust veu­re-la re­co­ne­gu­da.

Una fa­lla­da de la ga­la va ser l’ani­mo­si­tat de la pre­si­den­ta de l’Aca­dè­mia del Ci­ne­ma Ca­ta­là, Iso­na Passola, con­tra els tre­ba­lla­dors en va­ga de TV3: en­ca­ra que per­ju­di­qués la trans­mis­sió de la ga­la dels pre­mis Gau­dí, po­dria ha­ver ex­pres­sat la se­va quei­xa d’una ma­ne­ra més con­ci­li­a­do­ra i menys bel·li­ge­rant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.