Una his­tò­ria que té lloc a Conca

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Fa molt que la li­te­ra­tu­ra no crea mo­vi­ments o ge­ne­ra­ci­ons els in­te­grants de les quals, a més de ser amics, par­ti­ci­pin d’una ma­tei­xa vi­sió del món i com­bre­guin en idèn­ti­ca ide­o­lo­gia li­te­rà­ria. Però Al nou hu­mor a Es­pa­nya sí que li pas­sa ai­xò. Si la pro­duc­to­ra El Ter­rat, i fins i tot el grup te­a­tral La Cu­ba­na, po­den ras­tre­jar-se com a ori­gen de l’apor­ta­ció ca­ta­la­na a l’hu­mor d’aquest ini­ci de se­gle, no menys re­lle­vant és el que va pas­sar a Conca a mit­jans dels no­ran­ta, quan s’hi va ajun­tar una nò­mi­na glo­ri­o­sa d’es­tu­di­ants que des­prés se­ria la ge­ne­ra­ció Cha­nan­te –en al·lu­sió a La ho­ra Cha­nan­te, el pro­gra­ma en què es van in­te­grar i que va rein­ven­tar l’hu­mor ab­surd a Es­pa­nya, amb per­mís de Fa­e­mi­no y Can­sa­do–: Jo­a­quín Reyes, Er­nes­to Sevilla, Raúl Ci­mas, Ju­lián Ló­pez i Car­los Are­ces s’hi van des­ta­car (tret de l’úl­tim) com a no­ta­bles prac­ti­cants del stand up co­medy, però han es­tat les se­ves pro­duc­ci­ons prò­pi­es les que han con­so­li­dat una co­mi­ci­tat ba­sa­da en la imi­ta­ció bar­ro­e­ra (amb ac­cent d’Al­ba­ce­te, ja si­gui l’imi­tat de Ca­li­fòr­nia o d’Ham­burg) i un sen­tit de l’hu­mor sin­gu­lar, ru­de i al­ho­ra so­fis­ti­cat. La ho­ra Cha­nan­te (Pa­ra­mount Co­medy), Muc­hac­ha­da Nui (La 2 i An­te­na 3) i la se­va úl­ti­ma pro­duc­ció con­jun­ta, Museo Co­co­nut, són el nu­cli d’un lle­gat que ha ar­ri­bat a qua­llar en l’ús de l’idi­o­ma i que, en la se­va dis­per­sió, ha ar­ri­bat a ama­rar tot el nou hu­mor es­pa­nyol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.