Bri­llant plan­ter.

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

No és fà­cil ser mo­no­lo­guis­ta en un es­ce­na­ri. Per ai­xò les se­ves vir­tuts cò­mi­ques els han val­gut per ca­ta­pul­tar les se­ves car­re­res d’ac­tors i pre­sen­ta­dors, com és el cas de Pa­tri­cia Con­de (fla­gell de Te­le­cin­co a ‘Sé lo que hi­cis­teis...’ i ara aca­ba­da de fit­xar per Cu­a­tro, de Me­di­a­set), Pa­blo Mo­tos, Ber­to Ro­me­ro, Da­ni Ma­teo, An­dreu Bu­e­na­fu­en­te, Car­los Are­ces i Eva Hac­he

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.