Diu­men­ge 16

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

14.50 EUA DIR.: BURT KEN­NEDY. INT.: JA­MES ARNESS, BRI­AN KEITH, ALEC BALDWIN. En ple­na re­vo­lu­ció con­tra la ciu­tat de Mè­xic, un ba­ta­lló for­mat per 180 sol­dats ame­ri­cans in­ten­ta­rà re­sis­tir du­rant 13 di­es l’avanç de 2.500 sol­dats me­xi­cans li­de­rats pel ge­ne­ral San­ta Ana.

18.30

ES­PA­NYA DIR.: ESTEBAN CRES­PO. INT.: ALE­JAN­DRA LO­REN­TE, GUSTAVO SAL­ME­RÓN. La Pau­la, una do­na de na­ci­o­na­li­tat es­pa­nyo­la, i en Ka­ney, un nen de l’Àfri­ca, sem­bla que no te­nen res en co­mú des de bon prin­ci­pi, però les se­ves vi­des fi­nal­ment es­tan des­ti­na­des a unir-se de for­ma in­e­xo­ra­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.