Di­lluns 17

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

16.55

EUA DIR.: RO­GER COR­MAN. INT.: VIN­CENT PRI­CE, JOHN KERR. Fran­cis Bar­nard es di­ri­geix a Es­pa­nya a l’as­sa­ben­tar­se de la mort de la ger­ma­na, l’Eli­za­beth. El ma­rit, Nic­ho­las Me­di­na, fill d’un bru­tal in­qui­si­dor, li diu que ha mort d’una malal­tia de la sang, però en Fran­cis no aca­ba de creu­re-s’ho. 18.20

EUA DIR.: AL­FRED HITCH­COCK. INT.: TE­RE­SA WRIGHT, JO­SEPH COT­TEN, MACDONALD CA­REY. Una jo­ve s’en­fron­ta a l’evi­dèn­cia que el seu afec­tu­ós on­cle és en re­a­li­tat un ter­ri­ble as­sas­sí sen­se cap me­na d’es­crú­pol. Una bri­llant pel·lí­cu­la d’un Hitch­cock en ple­na for­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.