Di­marts 18

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

22.30

FRAN­ÇA DIR.: DI­A­NE KURYS. INT.: JU­LI­ET­TE BI­NOC­HE, BE­NOIT MA­GI­MEL, STE­FA­NO DI­O­NI­SI. La baronessa Du­de­vant i el jo­ve po­e­ta Al­fred Mus­set, de 23 anys, aca­ba­ran vi­vint una re­la­ció apas­si­o­na­da a la ciu­tat de Pa­rís de l’any 1832, en­mig d’una in­sur­rec­ció es­tu­di­an­til.

17.40

EUA DIR.: JOHN FORD. INT.: BEN JOHN­SON, MAU­RE­EN O'HA­RA. El Co­ro­nel York com­bat els apat­xes des de la se­va for­ta­le­sa a prop de la fron­te­ra amb Mè­xic. En­mig d’un agre con­flic­te fa­mi­li­ar, amb el seu fill ofi­ci­al i la se­va es­po­sa, la llui­ta con­tra els in­dis em­pit­jo­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.