Sun­dan­ce Kid en­ca­ra ca­val­ca

EL CA­NAL TCM EMET AQUEST CAP DE SET­MA­NA SIS PEL·LÍCULES DE RO­BERT RED­FORD. AMB 76 ANYS, L’AC­TOR, DIRECTOR I PRO­DUC­TOR CA­LI­FOR­NIÀ ES MAN­TÉ MOLT ACTIU

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - MARINO RO­DRÍ­GUEZ

Ac­tor i sex sym­bol ame­ri­cà pro­to­tí­pic, en la lí­nia de Gary Co­o­per, Cary Grant o Gre­gory Peck, i des­tro­nat ja fa anys per Brad Pitt o Ge­or­ge ( num­ber one) Clo­o­ney. Cow­boy a la pan­ta­lla i al seu gran ran­xo, com John Way­ne, però en ver­sió fi­na i li­be­ral. Eco­lo­gis­ta, com la pri­me­ra de les se­ves du­es do­nes –el seu ter­cer gran amor va ser l’ac­triu bra­si­le­ra So­nia Bra­ga–. De­mò­cra­ta que va do­nar lli­çons d’in­ter­pre­ta­ció/sa­ber es­tar a Car­ter. Pro­duc­tor i director de nou films. Cre­a­dor del Fes­ti­val de Sun­dan­ce, con­so­li­dat com la pla­ta­for­ma de llan­ça­ment dels fu­turs grans di­rec­tors...

Acos­tant-se ja als 80 (no si­guem do­lents: en­ca­ra li fal­ten tres anys i es­caig), Sun­dan­ce Kid, el cow­boy lla­dre de Dos hom­bres

y un des­ti­no (pa­per que va mar­car la se­va car­re­ra i la se­va vi­da), con­ti­nua ca­val­cant. O el que és el ma­teix, el va­quer Ro­bert Red­ford con­ti­nua en ple­na ac­ti­vi­tat. Ahir ma­teix es va es­tre­nar a Es­pa­nya l’úl­tim film que ha pro­ta­go­nit­zat, Cu­an­do to­do está per­di­do, on va po­sar a pro­va la se­va en­ca­ra bo­na for­ma fí­si­ca, ja que és l’únic in­tèr­pret i en­car­na un ma­ri­ner so­li­ta­ri que s’ha d’en­fron­tar a mil pe­nú­ri­es a al­ta mar.

Amb mo­tiu d’aques­ta es­tre­na, el ca­nal TCM li de­di­ca un ci­cle de sis films aquest cap de set­ma­na. En cinc va ser el pro­ta­go­nis­ta i en un d’ells tam­bé el director i el pro­duc­tor. En la si­se­na va fer aques­tes du­es tas­ques sen­se sor­tir-hi. Qui ve­gi aques­ta ma­ra­tó pot­ser po­drà do­nar (la se­va) re­pos­ta a du­es pre­gun­tes ha­bi­tu­als so­bre Red­ford: ha es­tat un gran ac­tor o no­més un in­tèr­pret que

sem­pre ha com­plert bé? Ha es­tat un bon director, fins i tot més bo que ac­tor?

Si els Os­car ser­vei­xen de re­fe­rèn­cia –que no–, es pot dir que Red­ford, amb gai­re­bé 40 films com a pro­ta­go­nis­ta, no­més ha es­tat can­di­dat una ve­ga­da a mi­llor ac­tor. Va ser per El cop i no va gua­nyar. La car­re­ra com a re­a­lit­za­dor, tan­ma­teix, li ha val­gut un Os­car al mi­llor director (pel seu pri­mer film re­re la cà­me­ra, Gent cor­rent) i no­mi­na­ci­ons a la mi­llor pel·lí­cu­la i al mi­llor director per Quiz show.

De ma­ne­ra cro­no­lò­gi­ca, el ci­cle s’obre pre­ci­sa­ment amb El

gol­pe – el seu re­tro­ba­ment amb Paul New­man i el director Ge­or­ge Roy Hill des­prés de Dos hom­bres...–, cè­le­bre co­mè­dia d’in­tri­ga que va ob­te­nir set Os­car. Tres anys des­prés va ro­dar Tots els ho­mes del pre­si­dent, d’Alan J. Paku­la, en la qual va te­nir un al­tre gran com­pany que li va ro­bar en part la fun­ció (va ser no­mi­nat a l’Os­car i ell no), Dus­tin Hoff­man.

A Me­mo­ri­as de Áfri­ca, de Syd­ney Po­llack, va pro­ta­go­nit­zar una gran his­tò­ria d’amor al cos­tat de Meryl Stre­ep en una Àfri­ca co­lo­ni­al de fo­to­gra­fia ma­jes­tu­o­sa (David Watkin) i mú­si­ca bo­ni­ca (John Barry) que va aca­bar re­bent tam­bé set Os­car.

Quiz show va ser la se­va quar­ta i mi­llor pel·lí­cu­la com a re­a­lit­za­dor, en la qual va te­nir a les se­ves seus or­dres grans ac­tors com Ralph Fi­en­nes i John Tur­tur­ro, però ell va de­ci­dir no sor­tir-hi. Sí que ho va fer a la se­va se­güent pel·lí­cu­la com a director, L’ho­me que xiu­xi­ue­ja­va als ca­valls, on va te­nir de pa­re­lla la sem­pre ex­qui­si­da Kris­tin Scott Tho­mas i en la qual va do­nar a conèi­xer (un al­tre gran en­cert en la tra­jec­tò­ria de Ro­bert) l’ac­triu amb els lla­vis més ad­mi­rats de l’ac­tu­a­li­tat, Scar­lett Jo­hans­son, que lla­vors te­nia no­més 13 anys.

Si ve­uen els cinc films es­men­tats po­den fer una be­cai­ne­ta diu­men­ge, ja que el que fal­ta, Ju­e­go

de es­pí­as, és, amb di­fe­rèn­cia, el menys no­ta­ble del lot. Al seu lloc

hi hau­ria d’ha­ver ha­gut Las aven­tu­ras de Je­re­mi­ah John­son, El can­di­dat, Els tres di­es del Còn­dor, Bru­baker, El gran Gatsby, El riu de la vi­da...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.