Di­me­cres 19

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

15.45 EUA DIR.: PE­TER BERG. INT.: DWAY­NE JOHN­SON, SE­ANN WI­LLI­AM SCOTT, CH­RIS­TOP­HER WALKEN. Un ca­ça­dor de re­com­pen­ses vi­at­ja a Hell­do­ra­do per cap­tu­rar un con­vic­te. Quan el tro­ba des­co­breix que es trac­ta d’un noi àvid d’emo­ci­ons que bus­ca ri­que­sa i s’hi alia per tro­bar una mi­na d’or.

19.20

EUA DIR.: GE­OR­GE CUKOR. INT.: JUDY GAR­LAND, JA­MES MA­SON, JACK CAR­SON. L’ac­triu Judy Gar­land ens ofe­reix una col­pi­do­ra in­ter­pre­ta­ció en aques­ta pel·lí­cu­la so­bre el do­lo­rós as­cens d’una jo­ve en la fa­ma de la in­dús­tria ci­ne­ma­to­grà­fi­ca de Hollywo­od, que con­du­eix a l’au­to­des­truc­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.